Par NGF

| Drukāt

Noguldījumu garantiju fonds (NGF)

Jebkuram Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, kas stājās spēkā 01.07.2015., tiek nodrošināta garantētās atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algas kontiem, krājkontiem u.c. Noteiktos gadījumos garantētās atlīdzības apmērs var pārsniegt 100 000 eiro, piemēram, ja personas atbildīgo noguldījumu veidoja līdzekļi no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu, izmaksātajiem sociālajiem pabalstiem vai dažādu veidu kompensācijām.

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir izveidots un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu. Fonda funkcijas ietver garantētās atlīdzības izmaksu nodrošināšanu noguldītājiem par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka, bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt tā noguldījumu un Komisija noguldījumu piesaistītājam anulējusi licenci, tiesa pasludinājusi to par maksātnespējīgu vai citā gadījumā, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos. Tāpat atbilstoši Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 127. pantā noteiktajam Fonda līdzekļi var tikt izmantoti arī kredītiestāžu noregulējuma finansēšanā. 

Fonda dalībnieki ir noguldījumu piesaistītāji – Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (t.sk. to filiāles Eiropas Savienības dalībvalstīs) un Noguldījumu garantiju likumā paredzētajos gadījumos Eiropas Savienības dalībvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijā, kā arī ārvalstu kredītiestāžu filiāles un krājaizdevu sabiedrības. Fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu veic FKTK. Garantētās atlīdzības izmaksa saskaņā ar likumu notiek ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība, tomēr līdz 2023. gadam paredzēts termiņu, kādā uzsākama garantētās atlīdzības izmaksa kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību noguldījumu nepieejamības gadījumā, pakāpeniski samazināt līdz astoņām darbdienām.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam noteiktos gadījumos pirms garantētās atlīdzības izmaksu uzsākšanas pilnā apmērā Komisijai ir tiesības lemt par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk kā 100 eiro apmērā. 

Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka, ja Fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar likumu, FKTK ir tiesības palielināt noguldījumu piesaistītāju iemaksas Fondā, aizņemties nepieciešamos līdzekļus no kredītiestādēm, citu valstu noguldījumu garantiju sistēmām vai valsts. Ārkārtas gadījumā līdzekļi garantēto atlīdzību izmaksām var tikt piešķirti no valsts budžeta. 

Fonda līdzekļi tiek uzkrāti no noguldījumu piesaistītāju (t.i., kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību) ikceturkšņa maksājumiem, kas ir Noguldījumu garantiju likumā noteikts procents no piesaistīto noguldījumu apjoma, kā arī no Fonda līdzekļu pārvaldīšanā gūtajiem ienākumiem.

Latvijas noguldījumu garantiju sistēmas darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām prasībām. Fonda bilance aplūkojama Komisijas mājaslapas Statistikas sadaļā.