Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

FKTK un citu institūciju kompetence finanšu pakalpojumu patērētāju sūdzību izskatīšanā un strīdu risināšanā

| Drukāt

FKTK un citu institūciju kompetence finanšu pakalpojumu patērētāju SŪDZĪBU IZSKATĪŠANĀ UN STRĪDU risināšanā

 

Lai finanšu pakalpojumu patērētājs varētu pārliecināties, kurā institūcijā vērsties katrā konkrētā gadījumā ar jautājumiem un kam adresējams iesniegums vai sūdzība par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka rīcību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – FKTK) informē patērētājus par FKTK un citu atbildīgo institūciju kompetenci sūdzību izskatīšanā un patērētāju strīdu risināšanas jautājumos.

 

FKTK darbības mērķis ir regulēt un pārraudzīt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību1. FKTK veic finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību atbilstoši finanšu nozari regulējošajiem likumiem un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, tādējādi nodrošinot ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību .

 

1. Civiltiesiski strīdi:

 • Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai, ja likumā nav noteikts citādi vai ja nav panākta vienošanās vērsties strīda izšķiršanai šķīrējtiesā
 • FKTK ar likumu nav deleģētas tiesības iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt savstarpējos civiltiesiskos strīdus (strīdus, kas balstīti uz savstarpējiem darījumiem);
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) neizskata civiltiesiskus strīdus , kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, strīdus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kā arī gadījumus, kad patērētājs nevar izpildīt kredītsaistības, kad pastāv strīds par procentu likmes apmēru, atmaksājamā kredīta apmēru, zaudējumu atlīdzību.

 

2. Patērētāju tiesību pārkāpumi:

 

 • PTAC izskata no patērētājiem, tai skaitā finanšu pakalpojumu patērētājiem saņemtos iesniegumus par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem. PTAC izskata patērētāju iesniegumus (strīdus) par netaisnīgiem līguma noteikumiem, ja starp patērētāju un ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju ir radies strīds par konkrētu noteikumu, t.i., patērētājs jau ir vērsies pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja par līguma noteikuma netaisnīgumu un tas nav piekritis mainīt līgumu; PTAC sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi, kas paredzētas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktos; sniedz juridisku palīdzību patērētājiem viņu tiesību jautājumos;

 

3. Sūdzības par Latvijā reģistrētās kredītiestādes, maksājumu iestādes rīcību:

 • Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ārvalstu banku filiāles vai pārstāvniecības, kā arī maksājumu iestādes, ja tai noslēgts līgums ar Ombudu, rīcību, kas ir saistīta ar maksājumiem, darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem un vienoto fizisko personu kontu maiņas principu ievērošanu.

 

4. Sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem:

 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata sūdzības par apdrošinātāja, kam Latvijā ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt attiecībā uz pieteikto iespējamo dzīvības apdrošināšanas, palīdzības apdrošināšanas, īpašuma apdrošināšanas , sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanas gadījumu, kā arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu gadījumu ;
 • FKTK sniedz klientiem atzinumus par saņemtajām sūdzībām par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu;
 • Ja netiek pildītas likuma "Par apdrošināšanas līgumu" prasības par apdrošināšanas līguma noteikumiem un apdrošinātāja lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības pieņemšanas termiņu, FKTK ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 10 000 latu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 109. pants, likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 6.panta otrā daļa, 24.1 un 55.pants).
 • Klienti, kas uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgi iesniegt PTAC sūdzības par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas starpniecību.
 • Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (turpmāk – LTAB) izskata sūdzības un sniedz atzinumus, ja trešo personu (t.i., jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir nodarīti zaudējumi un pienākas apdrošināšanas atlīdzība) neapmierina apdrošinātāja, kuram ir tiesības veikt transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un kurš ir LTAB biedrs, pieņemtais lēmums par apdrošināšanas atlīdzību. Pārbaudot trešās personas sūdzību pēc būtības, LTAB pieņem lēmumu, kuram ir rekomendējošs raksturs (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta piektā daļa, kā arī 44.panta otrās daļas 15.punkts)

 

5. Maksājumu pakalpojumu likuma prasību neievērošana:

 • FKTK izskata iesniegumus , ko iesniedz maksājumu pakalpojumu izmantotāji par Maksājumu pakalpojumu likuma prasību neievērošanu, kuri nav uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ja tā radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu minēto pakalpojumu izmantotāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm);

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija : Kungu iela 1, Rīga, LV-1050. Tālr. 67774800; E-pasts: fktk@fktk.lv; www.fktk.lv.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: Brīvības ielā 55, Rīga. E-pasts: ptac@ptac.gov.lv ; www.ptac.gov.lv.

Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67284562, 67284561, e-pasts: Aivars.Graudins@lka.org.lvwww.lka.org.lv/lv/ombuds/ 

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds: Lomonosova ielā 9, 4.stāvā, 23.kab., Rīgā, LV-1019. tālr.: 67360898; http://www.laa.lv/klientiem/ombuds/

Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Lomonosova ielā 9, Rīgā, LV-1019, tālr.: 67114330; E-pasts: ltab@ltab.lvhttps://services.ltab.lv/lv/Complaint

 

 


1 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības un ieguldījumu konsultanti.