Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Apdrošināšanas starpnieki

| Drukāt

 

Apdrošināšanas starpnieka (apdrošināšanas brokeris, apdrošināšanas aģents) reģistrācija apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā.

Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks vai apdrošināšanas komersants, vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle apdrošināšanas aģenta vietā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) pilnvarotas personas parakstītu šai komisijai adresētu pieteikumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2) ziņas par atbildīgo personu - CV, izglītības dokumenta kopija, profesionālās apdrošināšanas starpnieku asociācijas vai apdrošinātāju asociācijas atzinumu par zināšanām un darba pieredzi, izziņu no Iekšlietu ministrijas informācijas centra par (ne) sodāmību, Valsts ieņēmuma dienesta izsniegts dokuments, ka persona ir reģistrējusies par pašnodarbināto personu;

3) ziņas par apdrošināšanas starpnieka veidu (apdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas aģents), norādot firmu un reģistrācijas numuru vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kodu, saimnieciskās darbības vietas adresi, tālruņa (telefaksa) numuru un elektroniskā pasta adresi;

4) līguma kopiju ar kredītiestādi par atsevišķa naudas konta atvēršanu, kurā norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi un procedūru, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē. Šā punkta prasības attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, kas plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu;

5) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 17. panta prasību izpildi (prasības, kas izvirzītas atbildīgajai personai un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītajiem darbiniekiem);

6) informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

7) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru (minētā procedūra ir jāiesniedz apdrošināšanas starpniekiem, kuri sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus dzīvības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas starpnieks sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus tikai nedzīvības apdrošināšanā, tad tas ir jānorāda pieteikumā);

8) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks izskata klientu sūdzības;

9) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka – juridiskās personas – organizatorisko struktūru ar skaidri norādītu vadības un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas starpniecības veikšanai;

10) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vai aģentiem vienošanās ar apdrošinātāju par atbildību (līguma kopiju);

11) apdrošināšanas brokeri – procedūru, kādā tiek nodrošināta apdrošināšanas brokera palīgu darbības vadība un uzraudzība.

* Apdrošināšanas brokeri civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju var iesniegt pēc labvēlīga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma pieņemšanas.

Apdrošināšanas brokera — juridiskās personas pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 euro.

Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijā, nedalībvalsts apdrošinātājs 15 000 euro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

Ja nedalībvalsts, kura ir pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, apdrošināšanas brokera filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, tā ne mazāk kā 25 procentus no15 000 euro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

Pieteikumu par apdrošināšanas starpnieka ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums, kas pieejams šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/likumi/ 

 

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem: