Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Maksājumu iestādes

| Drukāt

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (turpmāk – Likums) 1. panta 1. punktā noteiktos maksājumu pakalpojumus ir tiesīga sniegt komercsabiedrība, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) licenci maksājumu iestādes darbībai vai persona (fiziska vai juridiska), kurai maksājumu iestādes darbības uzsākšanai nav nepieciešams saņemt licenci un tā ir reģistrēta iestāžu reģistrā, ko uztur Komisija.

 

I. Licencēta maksājumu iestāde

Lai saņemtu licenci maksājumu iestādes darbībai, komercsabiedrībai jāiesniedz Komisijai attiecīgs iesniegums, tam pievienojot Likuma 11. pantā un Komisijas normatīvajos noteikumos minētos dokumentus un informāciju.

Sākotnējā kapitāla prasības

Licencētas maksājumu iestādes sākotnējam kapitālam jābūt ekvivalentam vismaz šādai summai:

1) 20 000 euro, ja maksājumu iestāde sniedz tikai bezkonta naudas pārvedumu pakalpojumus;

2) 50 000 euro, ja maksājumu iestāde sniedz tikai maksājuma ierosināšanas pakalpojumus;

3) 125 000 euro, ja maksājumu iestāde sniedz jebkuru no Likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem.

Savukārt, ja licencēta maksājumu iestāde sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, tai netiek prasīts sākotnējais kapitāls. Jebkurā gadījumā, lai sniegtu konta informācijas pakalpojumu un/vai maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, maksājumu iestādei ir nepieciešams apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.

Prasības valdes, padomes locekļiem

Personām, kuras darbosies maksājumu iestādes valdē, padomē, vai personām, kuras būs atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu uzņēmumā, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, atbilstošu kompetenci un izglītību. Savukārt personām, kuras iestādē tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Maksa par dokumentu izskatīšanu

Licences saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 5000 euro.

Ja persona vēlas saņemt maksājumu iestādes licenci inovatīva pakalpojuma elektronisko maksājumu jomā sniegšanai (tostarp, ja vēlas sniegt vienīgi maksājuma ierosināšanas un konta informācijas pakalpojumu), licences saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 450 euro. Personai būtu jāpamato Komisijai, kādēļ tā uzskata, ka tās plānotais pakalpojums būtu uzskatāms par inovatīvu.

Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē iesnieguma iesniedzēju triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, atteikuma gadījumā paziņojot atteikuma iemeslus.

Komisija licenci maksājumu iestādes darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku.

 

II. Reģistrēta maksājumu iestāde

Izņēmuma gadījumos, ja personas plānotā komercdarbība atbilst Likuma 5. pantā minētajiem nosacījumiem, personai nav jāsaņem Komisijas izsniegta licence maksājumu iestādes darbībai, bet gan tikai jāiegūst reģistrētas maksājumu iestādes statuss.

Lai uzsāktu reģistrētas maksājumu iestādes darbību, maksājumu iestāde iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu, tam pievienojot Likuma 5. panta otrajā daļā un Komisijas normatīvos noteikumos minētos dokumentus un informāciju.

Nosacījumi darbības uzsākšanai

Reģistrētai maksājumu iestādei nav nepieciešams sākotnējais kapitāls. Vienlaikus tās rīcībā jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai uzsāktu plānoto komercdarbību.

Personas plānotajai komercdarbībai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem :

1) persona plāno sniegt vienīgi bezkonta naudas pārveduma vai maksājuma instrumenta izlaišanas pakalpojumu, vai abus šos maksājumu pakalpojumus;

2) reģistrētas maksājumu iestādes komercdarbības plānā paredzētā turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība nepārsniedz trīs miljonus euro mēnesī atļautajos maksājumu pakalpojumu veidos (bezkonta naudas pārvedums un maksājuma instrumenta izlaišana);

2) Maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu izmantotājiem (klientiem) jābūt saistītiem ar Latvijas Republiku (piem., Latvijas iedzīvotājs vai Latvijā reģistrēts uzņēmums);

3) Maksājumu iestādes valdei un juridiskajai adresei jāatrodas Latvijas Republikā. Tās komercdarbības veikšanas vieta ir vienīgi LR teritorijā. Tā neplāno piedāvāt un sniegt maksājumu pakalpojumus ārpus Latvijas teritorijas, vai izmantojot starptautiskas maksājumu sistēmas.

Reģistrētai maksājumu iestādei jāņem vērā, ja tā vēlas papildus sniegt jebkuru no Likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d", "h" vai "i" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem, tai ir jāsaņem licence Likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā, neatkarīgi no plānotā apgrozījuma.

Prasības valdes, padomes locekļiem

Personām, kuras darbosies maksājumu iestādes valdē, padomē, vai personām, kuras būs atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu uzņēmumā, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, atbilstošu kompetenci un izglītību. Savukārt personām, kuras iestādē tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Maksa par dokumentu izskatīšanu

Maksājumu iestādes reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 2500 euro.

Ja persona, kas vēlas iegūt reģistrētas maksājumu iestādes statusu, plāno piedāvāt inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā (kas kvalificētos kā bezkonta naudas pārvedums vai maksājuma instrumenta izlaišana), tās iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 450 euro. Personai būtu jāpamato Komisijai, kādēļ tā uzskata, ka tās attiecīgais pakalpojums būtu uzskatāms par inovatīvu.

Komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta visa Likumā un normatīvajos noteikumos minētā informācija un dokumenti, izvērtē, vai persona, kura vēlas uzsākt maksājumu iestādes darbību, atbilst Likuma prasībām.

Maksājumu iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/maksajumu-iestades.html 

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par e-naudas un maksājumu iestāžu licencēšanu un reģistrācijas procesu, kā arī  identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. 

Mūsu speciālisti piedāvā: 

· Skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;

· Sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv

 

Maksājumu iestādes reģistrācijas anulēšana pēc pašas iestādes iesnieguma
Ja maksājumu iestāde vēlas anulēt savu ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 25.1panta pirmās daļas 6.punktam, tā iesniedz Komisijai iesniegumu, kā arī šim iesniegumam klāt pievieno šādus dokumentus:

 

1) Maksājumu iestādes lēmumu pārtraukt maksājumu pakalpojumu sniegšanu;
2) Maksājumu iestādes bilanci un ārpusblianci datumā, ar kuru iestāde pārtraukusi maksājumu pakalpojumu sniegšanu, norādot pozīciju, kurās tika uzskaitīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītie līdzekļi, atšifrējumus;
3) Apliecinājumu, ka maksājumu iestādei nepastāv saistības pret tās klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem;
4) Kredītiestādes, kurā atrodas maksājumu iestādes konts maksājumu pakalpojumu izmantotāju naudas līdzekļu šķirtai turēšanai no iestādes mantas atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasībām, izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka minētajā iestādes kontā nav atlikuma.

 

Pēc minēto dokumentu saņemšanas Komisija 30 dienu laikā izskatīs iesniegumu un pieņems attiecīgu lēmumu par iestādes izslēgšanu no maksājumu iestāžu reģistra. Komisija varētu lūgt iesniegt papildu dokumentus vai arī sniegt skaidrojumu par maksājumu iestādes pieņemto lēmumu. Komisija par pieņemto lēmumu informēs sabiedrību rakstiski, kā arī informēs par galīgo norēķinu saistībā ar maksājumu iestādes veiktajām iemaksām Komisijas finansēšanai.