Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Visparīgā informācija

| Drukāt

Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāizpauž noteikta informācija, lai kāpinātu iekšējā banku pakalpojumu tirgus efektivitāti un lai Savienības iedzīvotājiem nodrošinātu atbilstošu pārredzamības līmeni. Izpaustajai informācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai būtu iespējams pamatoti salīdzināt kompetento iestāžu noteiktās pieejas dažādās dalībvalstīs.

Šajā sadaļā iekļauta informācija par likumdošanas aktiem (likumiem, FKTK noteikumiem, ieteikumiem, rīkojumiem) un citiem saistītiem dokumentiem (skaidrojošām vēstulēm, vadlīnijām, rīkojumiem, instrukcijām, FKTK iekšējām rokasgrāmatām un procedūrām u.c. dokumentiem), kas nodrošina kapitāla prasību direktīvu normu ieviešanu Latvijā. Šajā sadaļā iekļauta arī informācija par Latvijas pieeju kapitāla prasību direktīvās iestrādāto izvēles iespēju piemērošanā un informācija par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā (Supervisory Review and Evaluation Process) lietotajām svarīgākajām metodēm un kritērijiem. Šajā sadaļā iekļauta arī apkopotā statistiskā informācija par kapitāla pietiekamības direktīvu ieviešanu Latvijā.

Šīs sadaļas saturs ir iedalīts četrās daļās:
• Likumdošanas akti
• Latvijas pieeja direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 iestrādāto izvēles iespēju piemērošanā
• Uzraudzības pārbaudes process
• Statistika

Saistītā informācija:

Apkopojoša informācija par informācijas atklāšanu ES dalībvalstīs pieejama EBI mājas lapā: Supervisory Disclosure

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 650/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpaužsaskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012