Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Par pārklasificēto finanšu aktīvu iekļaušanu likviditātes aprēķinā

| Drukāt

Jautājums:

Vai finanšu instrumentus, kuri pārklasificēti, izmantojot ar Eiropas Komisijas 16.10.2008. Regulu Nr. 1004/2008 apstiprinātajos grozījumos 39. Starptautiskajā grāmatvedības standartā (tālāk tekstā – 39. SGS) paredzēto iespēju, var atzīt par likvīdiem aktīviem un iekļaut bankas likviditātes aprēķinā?


Atbilde:

Ņemot vērā pašreizējo finanšu krīzi un to, ka dažus finanšu instrumentus vairs aktīvi netirgo vai attiecīgie tirgi piedzīvojuši satricinājumus, ir pieņemti grozījumi 39. SGS, kas atļauj tirdzniecības portfelī iekļautos finanšu aktīvus pārklasificēt no tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu kategorijas uz līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu, pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vai aizdevumu un debitoru parādu kategoriju. Saskaņā ar grozījumiem 39. SGS finanšu aktīvu pārklasifikācija ir atļauta tikai retos gadījumos, ja bankai ir nolūks un spēja turēt šādus finanšu aktīvus līdz to dzēšanai un tie atbilst attiecīgās finanšu instrumentu kategorijas definīcijai. Komisija norāda, ka tikai, pamatojoties uz attiecīgā finanšu aktīva piesardzīgu izvērtējumu, t.i., to, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ir pamats atteikties no novērtējuma patiesajā vērtībā, var tikt piemērota grozījumos 39. SGS paredzētā tirdzniecības portfelī iekļauto finanšu aktīvu pārklasifikācijas iespēja.
 
Saskaņā ar Komisijas 23.12.2005. noteikumos Nr. 166 "Likviditātes prasību izpildes noteikumi" minēto par likvīdiem aktīviem uzskatāmi tikai tādi ieguldījumi finanšu instrumentos, kuriem ir pastāvīgs, neierobežots tirgus, t.i., tos var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot par nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

Ņemot vērā minēto, Komisija uzskata, ka, ja banka, pamatojoties uz apsvērumu, ka finanšu instrumentu tirgi ir kļuvuši neaktīvi vai nelikvīdi, izmanto grozījumos 39. SGS atļauto pārklasificēšanas iespēju, tad, aprēķinot likviditātes rādītāju, vienlaicīgi nav pamata (ir nekonsekventi) uzskatīt, ka attiecīgie pārklasificētie finanšu instrumenti ir likvīdi.