Par akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" akciju atpirkšanas piedāvājuma iesniegumu

| Drukāt

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka 29.06.2017. ir saņēmusi Vitol Netherlands B.V., akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicēja, iesniegumu atļaujas saņemšanai obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 70. pantam.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā saņemtā informācija par akciju atpirkšanas piedāvājumu ir šāda: 

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" (Mērķa sabiedrība):

Vitol Netherlands B.V. (Piedāvātājs), sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Nīderlandes likumiem un 01.10.1999. ierakstīta Nīderlandes Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs: 24296371, juridiskā adrese: K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Roterdama, Nīderlande. 

Piedāvātājam prospekta parakstīšanas dienā pieder 141 489 336 (70,75%) Mērķa sabiedrības akcijas. 

2.  Akciju atpirkšanas piedāvājuma veids: Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1.punktu.

3.   Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: EUR 0.71

4.  Piedāvājuma termiņš: Akciju atpirkšanas piedāvājumu termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā izteikšanas dienas, proti, no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu ir publicējis oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai izskata Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, par to pieņemot attiecīgu lēmumu.