FKTK piemērotās sankcijas

| Drukāt

 

Datums   Persona Pārkāpuma veids Piemērotās sankcijas veids  Statuss

02.07.2014.

AS "Reģionālā investīciju banka"

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu - nerezidentu - izpētē un darījumu uzraudzībā.

Soda nauda 70 000 eiro Stājies spēkā
08.10.2014.

 

 

 

 

AS "Rietumu Banka"

Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: nepietiekams reputācijas riska izvērtējums darījumos ar klientu. Brīdinājums Stājies spēkā
7.11.2014. AS "Norvik banka" Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu pārkāpums: nepilnības publicētājos darbības rezultātu pārskatos 2014. gada pirmajā un otrajā ceturksnī. Brīdinājums Stājies spēkā
7.11.2014. AS Expobank

Par atsevišķām nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmā - atbilstošas dokumentācijas nodrošināšanā klientu darījumu uzraudzībai, kas neatbilst Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu  un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

Brīdinājums Stājies spēkā
15.05.2015. AS „Rietumu Banka" Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība. Soda nauda 35 000 eiro Stājies spēkā
12.08.2015.

 

AS "TRASTA KOMERCBANKA" un valdes priekšsēdētājs Gundars Grieze un valdes locekļi Viktors Ziemelis un Māris Fogelis 

Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: nepietiekams reputācijas un kredītriska izvērtējums atsevišķos darījumos. Brīdinājums Stājies spēkā

23.10.2015.

 

AS Expobank

 

Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzības dokumentēšanā.

 

Soda nauda 105 000 eiro Stājies spēkā

27.11.2015.

Bank M2M Europe AS 

Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā.

Soda nauda 55 000 eiro Stājies spēkā

27.11.2015.

AS "TRASTA KOMERCBANKA" akcionāri Igors Buimisters un Ivans Fursins

Nespēja veikt Kredītiestāžu likumā akcionāriem ar būtisku līdzdalību noteikto pienākumu.

Brīdinājums Stājies spēkā

25.11.2015.

11.12.2015.

 

14.12.2015.

AS "PrivatBank"

Pārkāpumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL), Kredītiestāžu likuma, kā arī "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvo noteikumu" un "Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu" prasību ievērošanā. 

 

Uzdevums nomainīt bankas valdi. 2 016 830 eiro sods bankai.

Individuāla soda nauda valdei:

Oleksandram Trubakovam (atstādināts no amata) – 96 449 eiro

Ivetai Ķerpei (atstādināta no amata) – 25 869 eiro

Rolandam Pētersonam – 15 411 eiro

Oleksandram Mekekečko – 7 607 eiro.

 

06.05.2016. FKTK un Banka noslēdza administratīvo līgumu  par strīdu izbeigšanu par 25.11.2015. un 11.12.2015. lēmumiem. Pārējā daļā, par 4 valdes locekļiem, FKTK 11.04.2016. pieņēma lēmumu atstāt negrozītu 25.11.2015. lēmumu. 11.04.2016. FKTK lēmums pārsūdzēts.

 

FKTK 26.04.2016. un 10.05.2016. lēmums, ar kuru atstāts negrozīts 14.12.2015. lēmums, pārsūdzēts.

22.01.2016.

AS "TRASTA KOMERCBANKA"

Nepilnības vairāku svarīgu bankas darbības jomu sakārtošanā (kapitāla palielināšana, bankas darbības attīstības stratēģijas un iekšējās kontroles sistēmas pilnveide).

Bankas tiesību, darbības un saistību izpildes ierobežojumi

Stājies spēkā

02.03.2016.

AS "NORVIK BANKA"

Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpumu, banka nebija ievērojusi FKTK noteiktās prasības kreditēšanas procesos. 

Brīdinājums

Stājies spēkā

03.03.2016.

AS "TRASTA KOMERCBANKA"

Pārkāpumi vairākās svarīgās bankas darbības jomās - bankas akcionāri ilgstoši nav spējuši palielināt bankas kapitālu, līdz ar to banka neievēroja regulējošās prasības; banka ilgstoši strādāja ar zaudējumiem, bankas esošais biznesa modelis nav dzīvotspējīgs, un tā nav spējusi izstrādāt reālajai situācijai atbilstošu darbības stratēģiju; ilgstoši trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas jomā.

Licences anulēšana (ECB lēmums)

Stājies spēkā

09.03.2016.

 AS "Baltic International Banka" un valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasību pārkāpumi

Soda nauda bankai - 1 100 000 eiro

Soda nauda valdes priekšsēdētai - 25 000 eiro

Stājies spēkā

26.05.2016.

ABLV Bank, AS un valdes loceklis A. Pāže

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība un Kredītiestāžu likuma pārkāpumi attiecībā uz informācijas sniegšanu. 

Soda nauda bankai - 3 166 682 eiro.

Brīdinājums valdes loceklim Aleksandram Pāžem

Stājies spēkā

25.07.2016.

AS "Latvijas pasta banka"

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība. Kredītiestāžu likuma pārkāpumi.

Soda nauda bankai -305 000 eiro

Stājies spēkā

06.09.2016.

Versobank AS

Kredītiestāžu likuma pārkāpumi- nav ievērota kārtība, kādā dalībvalsts kredītiestāde var sniegt pakalpojumus Latvijā

1. Aizliegt  sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā. 

2. Noteikt, ka 1.punktā minētais attiecas uz jaunu klientu piesaisti Latvijas Republikas teritorijā un līgumattiecību izbeigšanu ar tiem klientiem, kas piesaistīti Latvijas Republikā.

3. Izbeigt attiecības ar klientiem, kas piesaistīti finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros Latvijā.

Versobank AS administratīvā lieta ir izbeigta. Versobank AS ir nodrošinājusi pilnu atbilstību Komisijas padomes lēmumam Nr.150 un aizliegums sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vairs nav piemērojams.

* Komisijas skaidrojums: 21.07.2017. Administratīvā apgabal tiesa pieņēma lēmumu  izbeigt tiesvedību par Komisijas 06.09.2016. lēmuma Nr.150 atcelšanu. Tiesas lēmums pieņemts, balstoties uz faktu, ka 29.06.2017. Komisija un Versobank AS noslēdza administratīvo līgumu. Versobank AS (Reģ.nr.10586461, adrese Hallivanamehe 4, 11317 Tallina, Igaunija) drīkstsniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā un piesaistīt jaunus klientus Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību,, t.i. pirms tam saņemot atļauju.

22.11.2016.

"Swedbank" AS

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.

Soda nauda bankai -

1 361 954 eiro.

Stājies spēkā

16.05.2017.

AS "SEB Banka"

FKTK noteikumu prasību pārkāpumi:  informācijas sistēmu drošības normatīvo noteikumu prasības neievērošana- noteiktajā termiņā, ar 01.04.2017. nenodrošinot noteiktos limitus vienkāršotajam internetbankas autorizācijas rīkam – kodu kartei. 

Brīdinājums

Stājies spēkā

26.06.2017.

AS "Baltikums Bank"

NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.

Soda nauda bankai -

35 575 eiro

Stājies spēkā

26.06.2017.

AS "Privatbank"

NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.

Soda nauda bankai -

35 575 eiro

Stājies spēkā

26.06.2017.

AS "Reģionālā investīciju banka"

1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā;

2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.

 

Soda nauda bankai - 570 364 eiro.

Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām.

Stājies spēkā.

19.07.2017.

AS "NORVIK BANKA"

1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā;

2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.

Soda nauda bankai -         1 324 667 eiro.

Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajai personai.

Stājies spēkā.

17.07.2017.

AS "Rietumu banka''

1)    NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā;

2)    Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.

Soda nauda bankai - 1 566 604 EUR 

Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām. 

Stājies spēkā.

08.11.2017.  

AS "Meridian Trade Bank"

Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā kredītriska un iekšējās pārvaldības jomā.

Soda nauda 889651 eiro

Stājies spēkā.