Apstiprināti vairāki jauni FKTK noteikumi

09.12.2019
 • Sadaļa:
2019. gada 27. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – FKTK) Padome apstiprināja vairākus būtiskus FKTK normatīvos noteikumus:

Kredītriska jomā

Lai veicinātu finanšu stabilitāti, nākotnē atsākoties aktīvākai kreditēšanai, ir nepieciešams pilnveidot esošo kredītriska regulējošo prasību ietvaru, ņemot vērā globālās finanšu krīzes laikā gūtos atzinumus un pieredzi. Viens no būtiskākajiem atzinumiem ir nepieciešamība nodrošināt piesardzīgu kredītriska pārvaldības ietvaru, cita starpā paredzot uz kredītriska mazināšanu vērstu kvantitatīvo limitu ieviešanu. Lai nodrošinātu šādu ierobežojumu harmonizētu ieviešanu Latvijas finanšu sektorā, FKTK ir apstiprinājusi grozījumus “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos”, kas papildina esošo uzraudzības ietvaru ar šādām jaunām prasībām:

 • kvantitatīvi ierobežojumi patērētājiem izsniegtajiem aizdevumiem – maksimālā pieļaujamā parāda apkalpošanas izdevumu attiecība pret ienākumiem (debt-service-to-income ratio, DSTI) un maksimālā pieļaujamā parāda attiecība pret gada ienākumiem (debt-to-income ratio, DTI);
 • maksimālā aizdevuma termiņa ierobežojumus patērētājiem izsniegtajiem aizdevumiem;
 • specifiski ierobežojumi aizdevumiem, kuri izsniegti mājokļa iegādei ar mērķi gūt ienākumus no darbībām ar nekustamo īpašumu;
 • prasības automatizētu risinājumu piemērošanai kredītu piešķiršanas procesā.

Noteikumu grozījumi ir saistoši Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 izpratnē (tālāk tekstā – Regulas 575/2013 iestādes), kā arī tām kredītiestādēm, kuru uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka. Lai nodrošinātu harmonizētu prasību piemērošanu visa finanšu sektora ietvaros, jaunās prasības ir ieteicams piemērot arī citiem finanšu tirgus dalībniekiem, ciktāl prasības attiecas uz to darbību.

Papildu informācija: https://www.fktk.lv/mediju-telpa/nozares-temati/makroprudenciala-uzraudziba/uz-aiznemejiem-verstie-instrumenti/

FKTK ir apstiprinājusi normatīvos noteikumus “Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas normatīvie noteikumi”, kas nosaka būtiskuma slieksni parādnieka saistību neizpildes identificēšanai atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kā arī ievieš Eiropas Banku iestādes vadlīnijas, kas papildina Eiropas Savienībā spēkā esošās normatīvo aktu prasības kredītriska kapitāla prasības aprēķinam. Noteikumi ir saistoši Regulas 575/2013 iestādēm, kuru tiešu uzraudzību neveic Eiropas Centrālā banka.

Noteikumi paredz izmaiņas attiecībā uz Regulā Nr. 575/2013 noteikto prasību piemērošanas kārtību šādiem kredītriska kapitāla prasības aprēķina būtiskiem aspektiem:

 • riska darījumi, kas ir saistīti ar īpaši augstu risku;
 • parādnieka saistību neizpildes identificēšana, ja ir noticis būtisks kredītsaistību maksājuma kavējums;
 • parādnieka saistību neizpildes identificēšana, ja parādniekam ir pazīmes, ka tas nespēs samaksāt parādu pilnā apmērā (unlikely-to-pay);
 • saistību neizpildes definīcijas piemērošana riska darījumiem ar privātpersonām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
 • saistību neizpildes definīcijas piemērošana prudenciālās konsolidācijas grupā.

Korporatīvās pārvaldības jomā

Veicinot labāko korporatīvo pārvaldības standartu ieviešanu, FKTK ir apstiprinājusi grozījumus “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos”, ieviešot Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību, kā arī ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas pamatprincipus bankām korporatīvās pārvaldības jomā. Grozījumi papildina noteikumu prasības šādos būtiskos iekšējās pārvaldības aspektos:

 • efektīvas organizatoriskās struktūras izveide un īstenošana, t.sk. tās pārskatāmības veicināšana un kontroles jomu stiprināšana;
 • korporatīvo vērtību un profesionālo rīcības un ētikas standartu ieviešana, kas cita starpā paredz stiprināt interešu konflikta novēršanas politikas un procedūras, kā arī stiprināt iestādes risku kultūru;
 • iekšējās kontroles funkciju veicēju lomas un neatkarības stiprināšana;
 • neatkarīga padomes locekļa (independent member) izvirzīšana Regulas 575/2013 iestādes padomē.

FKTK ir apstiprinājusi “Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvos noteikumus”, kas ievieš Eiropas Banku iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes apvienotās pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu. Noteikumi aptver šādus aspektus:

 • amatpersonu piemērotības novērtēšanas kārtība un principi;
 • piemērotības novērtēšanas kritēriji;
 • dažādības politikas īstenošana padomes un valdes ietvaros;
 • padomes un valdes locekļu individuālās un kolektīvas piemērotības nodrošināšanas principi.

Normatīvie noteikumi ir saistoši gan kredītiestādēm, gan ieguldījumu brokeru sabiedrībām, t.sk. tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras nav uzskatāmas par iestādēm Regulas 575/2013 izpratnē. Noteikumos noteiktos piemērotības novērtēšanas pamatprincipus attiecībā uz valdes un padomes locekļiem ievēro arī finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras darbojas galvenokārt kredītiestāžu sektorā.

Noteikumi 09.12.2019. publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā