Eiropas finanšu uzraudzības iestāžu paziņojumi saistībā ar Covid-19

03.04.2020
  • Sadaļa:
Līdz ar Covid-19 izplatību visā pasaulē, kas skārusi arī finanšu sektoru, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) savā uzraudzības darbā ik dienas seko līdzi Eiropas Centrālās bankas (ECB), Eiropas banku iestādes (EBA), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA), Eiropas Sistēmisko risku padomes (ESRB) un citu valstu uzraudzības sniegtajai informācijai.

Lai arī finanšu tirgus dalībniekiem būtu informācija par Eiropas uzraugošo institūciju lēmumiem, šeit ir apkopota informācija par  minēto institūciju publiskajiem paziņojumiem.

ECB paziņojumi:

15.12.2020. ECB iesaka bankām līdz 2021. gada septembrim neizmaksāt dividendes vai ierobežot dividenžu apmēru

17.09.2020. ECB pagaidām ļaus bankām kapitāla rezervju aprēķinos neiekļaut centrālajā bankā esošos noguldījumus

28.07.2020. ECB rekomendē bankām neizmaksāt dividendes līdz 2021. gada janvārim

4.05.2020. ECB banku uzrauga pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

4.05.2020. ECB pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

12.03.2020. ECB paziņojums par pasākumiem, lai nodrošinātu, ka tās tieši uzraudzītās bankas var turpināt pildīt savu lomu, finansējot reālo ekonomiku.

EBA paziņojumi:

16.12.2020. EBA aicina bankas ievērot konservatīvu dividenžu izmaksu politiku

02.12.2020. EBA atjauno vadlīnijas par moratoriju un atjauno neleģislatīvu moratoriju kā atbalsta instrumentu Covid-19 ierobežojumu dēļ īslaicīgās finanšu grūtībās nonākušiem klientiem

18.06.2020. EBA pagarina pamatnostādņu par maksājuma moratoriju piemērošanu līdz 2020. gada 30.septembrim

22.04.2020. EBA papildu norādījumi par elastīgas pieejas piemērošanu saistībā ar Covid-19 un aicinājums pastiprinātu uzmanību pievērst riskiem.

02.04.2020. Ņemot vērā Covid-19 pasākumus, EBA publicē vadlīnijas par publisku un privātu moratoriju

31.03.2020. EBA publicē papildu informāciju par pasākumiem, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz ES banku nozari.

25.03.2020. EBA paziņojums bankām un patērētājiem par regulējuma piemērošanu saistībā ar Covid-19.

12.03.2020. EBA paziņojums par darbībām, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz ES banku nozari (t.sk. par ES mēroga stresa testu termiņa pārcelšanu uz 2021. gadu).

ESMA paziņojumi:

11.06.2020. ESMA skaidrojums par MiFIR prasību piemērošanu attiecībā uz brīvas piekļuves noteikumiem tirdzniecības vietām un centrālajiem darījumu partneriem.

6.05.2020. Pieaugot privātu ieguldītāju aktivitātei, ESMA atgādina ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem par pienākumiem, ko paredz MIFID II

31.03.2020. ESMA paziņojums par dažiem MiFID II informācijas atklāšanas pienākumiem: izpildes vietas publicējamo informāciju par darījumiem iepriekšējā ceturksnī saskaņā ar RTS 27 un ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju publicējamo informāciju par klientu rīkojumu izpildes kvalitāti iepriekšēja gadā saskaņā ar RTS 28.

27.03.2020. ESMA paziņojums par darbībām, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās ietekmi uz ES finanšu tirgiem attiecībā uz Direktīvā par atklātības prasībām (Transparency Directive) noteiktajiem publicēšanas termiņiem.

25.03.2020. ESMA paziņojums par Covid-19 izplatīšanās ietekmi uz grāmatvedības uzskaiti un paredzamo kredītzaudējumu aprēķinu saskaņā ar 9.SFPS.

20.03.2020. ESMA paziņojums par MIFID II prasību attiecībā uz telefonsarunu ierakstīšanu piemērošanu.

19.03.2020. ESMA paziņojums par koordinētu uzraudzības pieeju Regulas par vērtspapīru finansēšanas darījumiem piemērošanā.

11.03.2020. ESMA paziņojums par sadarbību ar nacionālajām uzraudzības iestādēm Covid-19 uzliesmojuma ietekmes uz finanšu tirgiem ES uzraudzībā.

EIOPA paziņojumi:

27.07.2020. EIOPA paziņojums par “Maksātspēja II” uzraudzības pārskatu iesniegšanas termiņiem saistībā ar Covid-19

08.07.2020. EIOPA papildu skaidrojums par to, kas tiek sagaidīts no apdrošināšanas kompānijām produktu uzraudzības un pārvaldības prasību jomā, lai nodrošinātu godīgu attieksmi pret patērētājiem

30.04.2020. EIOPA līdz 2020. gada decembra beigām pagarina viedokļa par Maksātspēja II pārskatīšanu sniegšanas termiņu

02.04.2020. EIOPA atjauninātā informācija par citiem pasākumiem, kurus ietekmē Covid-19 pandēmija.

02.04.2020. EIOPA mudina (pār-)apdrošinātājus uz laiku pārtraukt visu diskrecionāro dividenžu sadali un akciju atpirkšanu

01.04.2020. EIOPA mudina apdrošinātājus un starpniekus turpināt rīkoties, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz patērētājiem

17.03.2020. EIOPA paziņojums par rīcību koronavīrusa radīto seku mazināšanai Eiropas Savienības apdrošināšanas sektorā

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm