FKTK paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām piemērošanu

02.02.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Banku iestāde ir publicējusi pamatnostādnes EBA/GL/2020/09 “Pamatnostādnes par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 575/2013 352. panta 2. punktā” (Guidlines on the treatment of structural FX under Article 352 (2) of Regulation (EU) No 575/20103 (CRR)) (turpmāk – pamatnostādnes).

Pamatnostādņu mērķis ir izveidot vispārēju, vienveidīgu un konsekventu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, nosakot prasības attiecībā uz pieteikumiem atļaujas saņemšanai, ko iesniegušas iestādes, kuras paredz piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – Regula Nr. 575/2013), 352. panta 2. punktā minētās prasības, izslēgt no neto atvērto valūtas pozīcijas aprēķina pozīcijas, ko iestāde ir apzināti uzņēmusies, lai ierobežotu valūtas kursa negatīvo ietekmi uz tās rādītājiem saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 92. panta 1. punktu.

Pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm (Latvijā – uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) un iestādēm neatkarīgi no tā, vai iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības ārvalstu valūtas riskam saskaņā ar standartizēto pieeju, kas minēta Regulas Nr. 575/2013 IV sadaļas 3. nodaļā, vai saskaņā ar iekšējo pieeju, kas minēta Regulas Nr. 575/2013 IV sadaļas 5. nodaļā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka izmantos pamatnostādnes savā darbībā un uzraudzības praksē, piemērojot Regulas Nr. 575/2013 352. panta 2. punktā minētās prasības, un norāda, ka tirgus dalībniekiem ir jāievēro pamatnostādņu prasības.

Pamatnostādņu teksts ir pieejams Eiropas Banku iestādes tīmekļvietnē.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm