FKTK izdevusi vispārējo saskaņojumu saņemt finanšu līdzekļus fizisku personu pamatvajadzību nodrošināšanai

01.03.2022
  • Sadaļa:

! 2022. gada 11. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisija iestādēm izdeva jaunu vispārējo saskaņojumu. Plašāka informācija par to: https://www.fktk.lv/jaunumi/citas-aktualitates/fktk-latvijas-bankam-izdevusi-jaunu-visparejo-saskanojumu-paredzeti-iznemumi-ari-juridiskajam-personam/.

Lai nodrošinātu to, ka Krievijas un Baltkrievijas sankciju ietekmē neciestu personas, pret kurām sankcijas nav vērstas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Latvijas finanšu iestādēm izdevusi vispārējo saskaņojumu. Tas atļauj finanšu iestādēm veikt maksājumus, kas saistīti ar šo personu pamatvajadzību nodrošināšanu. Vispārējais saskaņojums nenozīmē, ka šie maksājumi tiks veikti bez izvērtējuma. Tomēr situācijās, kad maksājums var tikt veikts, tas lieki netiks aizkavēts, atļauju izsniedzot katram atsevišķi.

Ņemot vērā FKTK 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu” 19.1 punktā  noteiktos izņēmumus, kā arī ņemot vērā Eiropas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto, kompetentās iestādes var atļaut piekļuvi naudas līdzekļiem, ja tie ir nepieciešami fizisku personu pamatvajadzību nodrošināšanai.

FKTK, izsniedzot šo vispārējo saskaņojumu, atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu darījumus, kuros ir iesaistītas personas, attiecībā uz kurām noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju regulējumu, kas nepieciešami šādu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām*: pārtikai; mājokļa īrei; medikamentiem un ārstniecības pakalpojumiem; nodokļiem un valsts nodevām; apdrošināšanai apdrošināšanas veidos, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikti par obligātiem; komunālajiem maksājumiem (tostarp pārmaksu atmaksāšanas darījumiem); maksājumiem par kredītsaistībām, ko persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, uzņēmusies pirms tās iekļaušanas sankciju sarakstā (tostarp hipotekārais kredīts); uzturlīdzekļiem bērna vajadzību nodrošināšanai; darba algu izmaksai; valsts sociālo pabalstu, vecuma un citu pensiju un tiem pielīdzināmu maksājumu saņemšanai.

Vienlaikus FKTK sagaida, ka iestāde pirms katra darījuma izpildes veiks papildu pārbaudes, lai atbilstoši izvērtētu, vai sniedzamais pakalpojums atbilst noteikumos noteiktajiem izņēmumiem un darījumā nav saskatāmas sankciju apiešanas vai aizdomīga darījuma pazīmes**.

Darījumu, kas neatbilst vispārējā saskaņojumā uzskaitītajiem mērķiem, bet finanšu iestādes ieskatā atbilst noteikumu 19.1. punktā noteiktajiem izņēmumiem, izpildei nepieciešams saņemt atsevišķu FKTK atļauju.

* Atbilstoši Noteikumu 19. punktam attiecināms uz personu, kura ir saistīta ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti. Saistība var izpausties kā, piemēram, ārstniecības pakalpojumu saņemšana Eiropas Savienības dalībvalstī.

** Vispārējais saskaņojums neparedz tirgus dalībnieka pienākumu izpildīt finanšu darījumu, bet gan tiesības un ir attiecināms uz darījumu, kurā iesaistīta sankcijām pakļauta persona. Tā, piemēram, atbilstoši Vispārējam saskaņojumam kredītiestāde drīkst ieskaitīt no sankcijām pakļautas personas saņemtu vecuma pensiju privātpersonas kontā, un kredītiestādei nav pienākums pārbaudīt šo naudas līdzekļu tālāku izlietošanu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!