Latvijas bankām ir iespēja piemērot sviras rādītāja aprēķina atvieglojumus

27.10.2020
  • Sadaļa:
Līdz 27.06.2021. bankām ir nodrošināta iespēja, aprēķinot sviras rādītāju (pirmā līmeņa kapitāla attiecība pret riska nesvērto riska darījumu kopsummu), uz laiku izslēgt riska darījumus ar centrālajām bankām no iestādes kopējās riska darījumu vērtības mēra aprēķina.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) informē, ka, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi, 24.06.2020. tika grozīta1 Regula (ES) Nr. 575/20132 , cita starpā nosakot dalībvalstīm iespēju izmantot atvieglojumu sviras rādītāja aprēķiniem.

Eiropas Centrālā banka (ECB), kas ir eirozonas valstu kompetentā centrālā banka monetārās politikas īstenošanā, 16.09.2020. pieņēma lēmumu3 , kas attiecas uz ECB tieši uzraudzītajām nozīmīgajām kredītiestādēm, nosakot, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b panta piemērošanas vajadzībām pastāv ārkārtas apstākļi, kas ir pamats noteiktu riska darījumu ar Eirosistēmas centrālajām bankām izslēgšanai no iestāžu kopējās riska darījumu vērtības mēra aprēķina uz laiku līdz 27.06.2021., lai atvieglotu monetārās politikas īstenošanu.

ECB preses paziņojumā norādīts, ka eirozonas valstu kompetentās iestādes, kuras plāno izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b panta 2. punktā paredzēto izvēles iespēju attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm, var arī paļauties uz šo ECB kā eirozonas monetārās iestādes sniegto atzinumu.

Ievērojot norādīto, FKTK paziņo, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b panta piemērošanas vajadzībām pastāv ārkārtas apstākļi, kas ir pamats noteiktu riska darījumu ar Eirosistēmas centrālajām bankām izslēgšanai no kredītiestāžu kopējās riska darījumu vērtības mēra uz laiku līdz 27.06.2021. Kredītiestādes var piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b pantā minēto atvieglojumu sviras radītāja aprēķiniem, sākot ar 30.09.2020.

FKTK vērš uzmanību, ka, ja kredītiestāde izvēlēsies piemērot minēto atvieglojumu, tai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b panta prasībām ir jāatklāj arī informācija par sviras rādītāju, kāds tas būtu bijis, ja minētie riska darījumi nebūtu izslēgti no aprēķina.

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

3 ECB Lēmums (ES) 2020/1306 (2020. gada 16. septembris) par konkrētu riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no kopējās riska darījumu vērtības mēra saistībā ar Covid-19 pandēmiju (ECB/2020/44).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm