Par EBA pamatnostādņu “Par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma Eiropas Savienībā izveidi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu” piemērošanu

26.10.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Banku iestādes (EBA) pamatnostādnes “Par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma Eiropas Savienībā izveidi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu (EBA/GL/2021/08)” (turpmāk – pamatnostādnes) attiecas uz kompetentajām iestādēm (Latvijā – uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) un kredītiestādēm, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas licencētas Eiropas Savienībā un  kuras ir ārvalsts grupu meitasuzņēmumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk tekstā – CRD) 3. panta 1. punkta 64. apakšpunktā, un arī attiecas uz CRD 21.b panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajām filiālēm (ārvalsts kredītiestāžu/ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm) (turpmāk tekstā – Iestāde).

CRD 21.b panta regulējums nacionālajos normatīvajos aktos ir ieviests Kredītiestāžu likuma 33.4 pantā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 111.2 pantā.

Šīs pamatnostādnes attiecas uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un iepriekš minētajām Iestādēm.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka izmantos Pamatnostādnes savā uzraudzības praksē, un norāda, ka tirgus dalībniekiem  ir jāievēro Pamatnostādņu prasības.

Pamatnostādņu teksts pieejams EBA mājaslapā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!