Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu EBA/GL/2021/01 piemērošanu

18.06.2021
  • Sadaļa:
Eiropas Banku iestāde ir publicējusi pamatnostādnes EBA/GL/2021/01 "Pamatnostādnes, ar ko precizē nosacījumus par to, kā piemērot alternatīvo pieeju iestāžu riska darījumiem saistībā ar "trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu", kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punktā lielo riska darījumu nolūkā"  (Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to ‘tri-party repurchase agreements’ set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes) (turpmāk – Pamatnostādnes).

Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt vienotu un konsekventu Regulas Nr. 575/2013 403. panta 1. punktā un 403. panta 3. punktā noteikto prasību piemērošanu, t.i., saistībā ar noteikto obligāto aizvietošanas pieeju iestāde var aizvietot tās riska darījumu kopējo summu ar nodrošinājuma emitentu saistībā ar trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurus ir sekmējis trīspusējs aģents, ar limitu summu, kuru tā ir norādījusi trīspusējam aģentam piemērošanai šā nodrošinājuma emitenta emitētajiem vērtspapīriem lielo riska darījumu nolūkā (turpmāk – alternatīvā pieeja).

Saskaņā ar alternatīvo pieeju šādu limitu summu pieskaita visiem citiem riska darījumiem ar to pašu nodrošinājuma emitentu (kredīti, līdzdalība utt.), ieskaitot riska darījumus ar attiecīgo savstarpēji saistīto klientu grupu, ja tādi ir. Minētā kopsumma ir pakļauta lielo riska darījumu ierobežojumiem, un kredītiestāde joprojām ir atbildīga par lielo riska darījumu pārraudzību un nepārtrauktas atbilstības lielo riska darījumu ierobežojumiem nodrošināšanu.

Pamatnostādnes nosaka prasības un precizē nosacījumus, kas iestādei jāievēro, lai varētu izmantot minēto alternatīvo pieeju, tostarp:

  1. nosaka drošības pasākumu kopumu, kas jāievieš trīspusējam aģentam un kas iestādei jāizvērtē, lai noteiktu to atbilstību alternatīvās pieejas izmantošanai;
  2. precizē kārtību, kā iestādes nosaka limitus, kas trīspusējam aģentam jāpiemēro attiecībā uz nodrošinājuma emitenta emitētajiem vērtspapīriem;
  3. ietver skaidrojumu, kas varētu radīt kompetentajai iestādei būtiskas bažas par alternatīvās pieejas izmantošanu, kā arī procedūru minēto bažu novēršanai.

Pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā (Latvijā – uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) un finanšu iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1. punktā (Latvijā pašlaik – uz kredītiestādēm).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka no 28.06.2021. izmantos Pamatnostādnes uzraudzības praksē, attiecīgi izvērtējot kredītiestādes spēju ievērot Pamatnostādnēs noteiktās prasības, un norāda, ka kredītiestādēm ir jāievēro Pamatnostādnes, ja tās plāno izmantot alternatīvo pieeju.

Pamatnostādņu teksts ir pieejams Eiropas Banku iestādes tīmekļvietnē.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!