Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu EBA/GL/2021/07 piemērošanu

22.09.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Banku iestāde ir publicējusi pamatnostādnes EBA/GL/2021/07 “Pamatnostādnes par kritērijiem ievaddatu izmantošanai riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā” (Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk – measurement model referred to in Article 325bc of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation)) (turpmāk – Pamatnostādnes).

Pamatnostādņu mērķis ir izveidot vispārēju, vienveidīgu un konsekventu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz ievaddatu, ko izmanto riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, kvalitāti. Pamatnostādnes nosaka, ka ievaddatiem, ko iestāde izmanto riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, jābūt precīziem, atbilstīgiem vai piemērotiem, pietiekami bieži atjauninātiem, pilnīgiem, pamatojoties uz Pamatnostādnēs minētiem kritērijiem.

Pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) -iv) apakšpunktā (Latvijā – uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) un finanšu iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1. punktā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka izmantos Pamatnostādnes savā uzraudzības praksē, un norāda, ka tirgus dalībniekiem, izmantojot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju tirgus riska novērtēšanā atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām, ir jāievēro Pamatnostādņu prasības.

Pamatnostādņu teksts ir pieejams Eiropas Banku iestādes tīmekļvietnē.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm