2003-12-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

19.12.2003
  • Sadaļa:

Rīgā 19.12.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 19. decembra sēdē izsniedza akciju sabiedrībai “Ogres komercbanka” speciālo atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai (vērtspapīru kontu atvēršanai, turēšanai un apkalpošanai).


Padome reģistrēja un atļāva laist publiskajā apgrozībā akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 5 159 962 parastās akcijas ar balsstiesībām 5 159 962 (pieci miljoni viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi) latu apmērā, kuru nominālvērtība ir viens lats. A/s “Latvijas Krājbanka” tika izsniegta emisijas apliecība Nr. 184.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” akcionāram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALDO V” izteikt akciju sabiedrības “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 0.03 par vienu akciju.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Viesnīca “Latvija”” iesniegtos dokumentus un ņemot vērā to, ka ir izpildītas “Akciju atpirkšanas noteikumu” prasības, nolēma atļaut a/s “Viesnīca “Latvija”” akciju izņemšanu no publiskās apgrozības un anulēja a/s “Viesnīca “Latvija”” izsniegto emisijas apliecību Nr. 118.


Padome atļāva akciju sabiedrībai “Atklātais pensiju fonds “Baltikums”” izdarīt grozījumus pensiju plānā “Vecumdienas”.


Padome atbalstīja sadarbības līguma slēgšanu kredītiestāžu uzraudzības jomā ar Ukrainas Nacionālo banku.


Padome apstiprināja “Klientu strīdu ar apdrošinātāju par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu efektīvas ārpus tiesu izskatīšanas procedūras izstrādes ieteikumus”. Ieteikumi nosaka pamatprincipus, kas apdrošinātājiem sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju jāņem vērā, izstrādājot, nodrošinot un ieviešot klientu strīdu ar apdrošinātāju par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu efektīvu ārpus tiesu izskatīšanas procedūru.


Padome apstiprināja Komisijas Darba plānu un budžetu 2004. gadam. Komisijas budžeta projekts ir apstiprināts arī Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā ir pārstāvēti tirgus dalībnieki. Komisijas darbība 2004. gadā tiks finansēta no Latvijas Bankas maksājumiem un valsts budžeta, kā arī no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem. Valsts budžeta maksājums Komisijas finansēšanai 2004. gadā ir samazināts par 33%, bet Latvijas Bankas maksājums par 20%. 2004. gadā maksājumus pirmo gadu veiks kredītiestādes atbilstoši Komisijas noteiktajai maksājuma likmei. Tādējādi Komisijas budžeta ieņēmumi 2004. gadā plānoti 2 299 143 latu apmērā un izdevumi 2 281 402 latu apmērā.


Lai nodrošinātu budžeta izpildi, Komisijas padome apstiprināja arī “Noteikumus par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai un pārskatu iesniegšanas kārtību 2004. gadā”. Tirgus dalībnieku maksājumu apmērs katru gadu tiek koriģēts, ņemot vērā Komisijas budžeta vajadzības, bet nepārsniedzot likumā noteiktās tirgus dalībnieku maksājumu likmes. Šo noteikumu projekts ir apstiprināts Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē.


Ar Komisijas budžetu, kā arī ar minētajiem noteikumiem par tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Komisijas finansēšanai ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www. fktk.lv sadaļās – FKTK/Par mums/Budžets un Likumdošanas akti/Vispārējā/FKTK izdotie noteikumi.


 


Nākamā padomes sēde notiks otrdien, 2003. gada 30. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm