2004-04-30 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.04.2004
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 30. aprīļa sēdē apstiprināja “Ieguldījumu brokeru sabiedrību gada pārskatu sagatavošanas noteikumus”,  kas nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību gada pārskata saturu, atsevišķu posteņu novērtēšanas kārtību un grāmatvedības kārtošanu. Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no Eiropas Padomes direktīvas 86/635/EEC “Par banku un citu    finanšu    institūciju    gada    pārskatiem    un   konsolidētajiem  pārskatiem” un Eiropas Padomes direktīvas Nr. 93/22/EEC “Par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā”, kā arī ņemtas vērā Starptautisko finanšu pārskatu standartu  prasības gada pārskata saturam un aktīvu un saistību novērtēšanai. Noteikumi stāsies spēkā 2004. gada 1. jūlijā, t.i., ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs jāsagatavo gada pārskats par 2004. gadu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Padome apstiprināja arī Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikto iesniegumu un paziņojumu paraugus.

Padome nolēma izniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PATRIMOINE & FINANCE LTD” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.

Padome atļāva akciju sabiedrībai “SAF Tehnika” izteikt 479 049 parasto uzrādītāja akciju ar neierobežotām balsstiesībām publisko piedāvājumu ar vienas akcijas nominālvērtību Ls 1.

Padome trijām personām izsniedza sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai un vienai personai anulēja sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, jo tā ilgāk par gadu nebija sniegusi apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus brokeru sabiedrības vārdā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 7. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm