2004-07-16 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

10.03.2006
  • Sadaļa:

Rīgā 16.07.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


 


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 16.07.2004. sēdē nolēma apstiprināt “Informācijas šifrēšanas un elektroniskās parakstīšanas noteikumus” jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušiem 24.01.2003. apstiprinātos “Informācijas šifrēšanas un elektroniskās parakstīšanas noteikumus”, kā arī nolēma apstiprināt “Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumus” jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušiem 24.01.2003. apstiprinātos “Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumus”. “Informācijas šifrēšanas un elektroniskās parakstīšanas noteikumi” un “Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumi” ir izteikti jaunā redakcijā ar mērķi pieļaut iespēju noteikt dažādu kārtību elektroniskās informācijas sagatavošanai un nepieciešamības gadījumā arī noteikt dažādus failu formātus, kā arī noteikt, ka Komisija un tirgus dalībnieks, noslēdzot vienu vispārēju līgumu, var apmainīties ne tikai ar statistikas, bet arī cita veida iepriekš normatīvajos aktos atrunātu elektronisko informāciju.


Padome nolēma apstiprināt “Procentu likmju riska pārvaldīšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas noteikumus”. Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātos “Procentu riska pārvaldīšanas un uzraudzības principus”, kuros apkopota labākā starptautiskā prakse. Pašreiz procentu riska kapitāla prasība tirdzniecības portfeļa pozīcijām jāievēro tām bankām, kurās tirdzniecības portfelis pārsniedz 5% no aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummas vai 9 milj. latu. Ņemot vērā to, ka nozīmīgākais procentu risks ir bankas portfeļa posteņos, ir lietderīgi precizēt “Ieteikumos iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai” paredzētās vispārējās prasības risku pārvaldīšanai atbilstoši procentu riska specifikai. Pēc noteikumu stāšanās spēkā tiks  ieviests vienīgais (no 25) šobrīd vēl neieviestais Bāzeles Banku uzraudzības komitejas efektīvās banku uzraudzības pamatprincips. Lai Komisijai būtu pieejama pamatinformācija par procentu likmju risku bankā, noteikumos ir iestrādāta prasība arī par procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanu.


Padome apstiprināja “Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumus”. Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu banku kredītu datu bāzes izveidošanu, veiktu stingrāku kredītriska, kuru uzņēmušās bankas, pārraudzību un kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanu. Tas ļaus paaugstināt uzraudzības efektivitāti, proti, uzlabos banku pārbaužu sagatavošanu un veikšanu. Noteikumu aktualitāti nosaka pašreizējās straujās kreditēšanas attīstības tendences banku sektorā. Nepieciešamība informācijas apkopošanai izriet arī no topošās jaunās kapitāla pietiekamības prasības izstrādāšanas un Eiropas Komisijas Capital Requirements Directive (projekts) ieviešanas, ka arī Eiropas Centrālās bankas un citu Eiropas Savienības institūciju informācijas pieprasījumu izpildīšanas. Pirmo informāciju no bankām paredzēts saņemt par stāvokli 30.09.2004.


Padome apstiprināja “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskatu sagatavošanas noteikumus”. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos. Pirmkārt, likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 1. panta trešajā daļā ir noteikts, ka šis likums neattiecas arī uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Otrkārt, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.1 panta otrajā daļā Komisijai ir deleģētas tiesības noteikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskatā iekļaujamos posteņus un to novērtēšanas metodiku. Kā būtiska izmaiņa, sagatavojot ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskatus saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, ir prasība finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu veikt saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Pastāvīgās interpretāciju komitejas standartu interpretācijām. Arī Eiropas Savienības direktīva 86/635/EEC “Par banku un citu finanšu institūciju gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem” nosaka, ka tās prasības attiecas arī uz citām finanšu institūcijām, t.sk. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.


Padome neiebilda pret Latvijas Centrālā depozitārija noteikumu “Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem” jauno redakciju. Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu DVP (delivery versus payment – piegāde par samaksu) norēķinus par Rīgas Fondu biržas  noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem pēc tam, kad Rīgas Fondu biržā tiks ieviesta SAXESS tirdzniecības sistēma un darījumi tiks slēgti un reģistrēti jaunajā sistēmā.


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome, izskatījusi aa/s “Nordens AS” iesniegtos dokumentus licences veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām) saņemšanai, nolēma izsniegt aa/s “Nordens AS” licenci veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām).


Izskatījusi a/s “Parex Asset Management” iesniegumu par licences ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai pārreģistrāciju un papildināšanu ar jauniem ieguldījumu pakalpojumiem, padome nolēma pārreģistrēt a/s “Parex Asset Management” izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumu veidus norādot:


1)      ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;


2)       ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;


3)      ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;


4)       finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu;


5)      finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;


6)      darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina;


7)      konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos;


un kā atļautos ieguldījumu blakuspakalpojumu veidus norādot:


1)      finanšu instrumentu turēšana;


2)      kredītu vai aizdevumu piešķiršana ieguldītājam darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem, ja komercsabiedrība, kas izsniedz kredītu vai aizdevumu, ir iesaistīta darījumā ar finanšu instrumentiem kā darījuma otrā puse;


3)      valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus par a/s “BALTA Dzīvība” akciju izņemšanu no publiskās apgrozības un ievērojot a/s “BALTA Dzīvība” akcionāru sapulces lēmumu, kā arī to, ka ir izteikts galīgais aa/s “BALTA Dzīvība” akciju atpirkšanas piedāvājums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 11.02.1998. rīkojuma Nr. 34 “Par publisko akciju sabiedrību vērtspapīru reģistrāciju” 5. punktu.


Padome atļāva a/s “Staburadze” akcionāram a/s “Nordic Food” izteikt obligāto a/s “Staburadze” akciju atpirkšanas piedāvājumu, maksājot Ls 1.10 par vienu akciju.


Padome nolēma atļaut Liai Hoimai (Lia Hoim) sākt pildīt aa/s “If Latvia” Iekšējā audita dienesta vadītājas pienākumus.


Padome nolēma atļaut SIA “PricewaterhouseCoopers” sākt pildīt aa/s “Sampo Dzīvība” Iekšējā audita dienesta pienākumus.


Padome atļāva Olgai Reznikai (Olga Reznik) sākt pildīt aa/s “ERGO Latvija dzīvība” valdes priekšsēdētājas pienākumus un aa/s “ERGO Latvija” valdes priekšsēdētājas pienākumus.


Padome nolēma izsniegt piecām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 23. jūlijā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm