2005-12-23 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

23.12.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 23.12.2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 23. decembra sēdē apstiprināja Komisijas darba plānu un budžetu 2006. gadam. Komisijas budžeta projekts ir apstiprināts Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvēti tirgus dalībnieki. Komisijas darbība 2006. gadā tiks finansēta no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Latvijas Bankas maksājumiem. 2006. gadā Latvijas Bankas maksājums Komisijas finansēšanai ir pēdējo gadu un tas veido Komisijas ieņēmumus 240 tūkst. latu apmērā, bet valsts budžeta maksājums Komisijas finansēšanai ir pārtraukts. Komisijas budžeta izdevumi 2006. gadā ir paredzēti 2 901.7 tūkst. latu apmērā.


Lai nodrošinātu Komisijas darbību un tai noteiktās funkcijas, kā arī Komisijas 2006.gada darba plānā ietverto uzdevumu izpildi, padome apstiprināja noteikumu projektu “Par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai un pārskatu iesniegšanas kārtību 2006. gadā”. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visiem tirgus dalībniekiem maksājumu likmes ir pārskatītas un noteiktas atbilstoši finanšu un kapitāla tirgus segmenta lielumam un attīstības tendencēm, kā arī noteiktas tādā apmērā, lai attiecīgais segments segtu savas uzraudzības nozares izmaksas. Noteikumi paredz maksājumu apmēru 2006. gadam katram tirgus dalībniekam un tie ir saistoši apdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm, kā arī ārvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Noteikumi neattiecas uz elektroniskās naudas institūcijām, kurām saskaņā ar Kredītiestāžu likumu nav jāsaņem Komisijas izsniegta licence kredītiestādes darbībai. Ar Komisijas darba plānu, budžetu, kā arī ar minētajiem noteikumiem par tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Komisijas finansēšanai ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļās – FKTK/Par mums/Darba plāni, FKTK/Par mums/Budžets un Likumdošanas akti/Vispārējā/FKTK izdotie noteikumi.


Padome apstiprināja “Likviditātes prasību izpildes noteikumus” jaunā redakcijā, kas izstrādāta, ņemot vērā izmaiņas, kuras terminu “ārvalsts” un “kredītiestāde” definīcijās paredz Kredītiestāžu likums.


Padome apstiprināja “Nominālo finanšu instrumentu kontu turētāju kārtotās finanšu instrumentu uzskaites noteikumus”, kuri ir izstrādāti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 93. panta septīto daļu un nosaka finanšu instrumentu uzskaites kārtošanas principus un kārtību, kura jāievēro nominālajiem kontu turētājiem, t.i., ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijas Republikā un kuras ir atvērušas nominālo finanšu instrumentu kontu citā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 30. decembrī, plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv


 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm