2007-05-02 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

02.05.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 02.05.2007.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 2. maija sēdē apstiprināja “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumus”, “Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumus” un “Ārējās kredītu novērtējuma institūcijas atzīšanas noteikumus”, kuri ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (turpmāk – direktīvas) prasības par minimālā pašu kapitāla līmeņa nodrošināšanu atbilstoši iestādes risku lielumam (Basel II terminoloģijā – pirmais pīlārs), kā arī  Eiropas Kopienu Komisijas 2007. gada 27. marta Direktīvu 2007/18/EK, kas papildina starptautisko attīstības banku, kurām, rēķinot kredītriska kapitāla prasību, piemēro 0% riska pakāpi, sarakstu ar divām jaunām institūcijām: Starptautisko Finanšu mehānismu imunizācijai (International Finance for Immunisation) un Islāmisko attīstības banku (Islamic Development Bank). 
 
Komisija apstiprināja “Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumus”, kuri nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata iestādes iesniegumu atļaut tās kapitāla prasības aprēķinā izmantot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai, attīstīto mērīšanas pieeju operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai, iekšējā modeļa metodi darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai un riskam pakļautās vērtības iekšējos modeļus tirgus risku kapitāla prasības noteikšanai, jo atbilstoši direktīvu prasībām šo pieeju izmantošanai kapitāla prasības aprēķinā nepieciešams saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

Komisija apstiprināja “Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumus”, kuri ievieš direktīvu prasības iestāžu iekšējai kontroles sistēmai un risku pārvaldīšanai, kā arī nosaka minimālās prasības, kas iestādēm jāievēro, veicot kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu un nodrošinot to darbībai piemītošo būtisko risku segšanai pietiekamu kapitāla apmēru ((Basel II terminoloģijā – otrais pīlārs).

Komisija apstiprināja “Informācijas atklāšanas noteikumus”, kuri ievieš direktīvu prasības par informācijas atklāšanu (Basel II terminoloģijā – trešais pīlārs) un nosaka informācijas par iestādes darbībai piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību publiskošanas kārtību.
 

Jauno direktīvu ieviešanai izstrādātie noteikumi nodrošina:
– mūsdienīgām prasībām atbilstošu pieeju izmantošanu kredītriska kapitāla prasības noteikšanai;
–  ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) un iekšējo iestādes izstrādāto reitingu izmantošanu kredītriska novērtēšanai;
– kredītriska mazināšanai izmantoto metožu paplašināšanu;
– kapitāla prasības operacionālajam riskam ieviešanu;
– iestādei iespēju kapitāla prasību aprēķināšanas metodes izvēlēties atkarībā no iestādes lieluma un sniedzamo pakalpojumu daudzveidības un sarežģītības;
– iespēju iestādei pašai veikt risku novērtējumu un noteikt pietiekamā kapitāla apmēru, kas tiks izvērtēts uzraudzības gaitā, ņemot vērā riska vadības kvalitāti;
– tirgum nepieciešamās informācijas par iestādes darbības riskiem un kapitālu atklāšanu;
– stingrākus nosacījumus tirdzniecības portfelī iekļaujamajiem riska darījumiem;
– prasības jauno finanšu instrumentu iekļaušanai kapitāla prasību aprēķinā. 

Komisija apstiprināja “Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumus”, kuri izstrādāti, lai pilnveidotu pensiju fondu sagatavoto pārskatu saturu pensiju fondu un pensiju plānu darbības uzraudzības nodrošināšanai atbilstoši likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” noteiktajām prasībām, kā arī Finanšu kontu pārskata, Maksājumu bilances un EUROSTAT statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 11. maijā, plkst. 10.00.

 
Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 6777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv
 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm