2013. gada 1. ceturksnī vairumam ieguldījumu fondu pozitīvs ienesīgums

06.06.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 06.06.2013.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

2013. gada 1. ceturksnī vairumam ieguldījumu fondu pozitīvs ienesīgums

Finanšu tirgos ceturkšņa sākumā dominēja izteikti pozitīvs noskaņojums, ko lielā mērā veicināja ASV politiķu lēmums gada sākumā par fiskālās klints novēršanu, turpretī 1. ceturkšņa otrajā pusē Kipras notikumi palielināja spriedzi finanšu tirgos. Neskatoties uz to, vairums ieguldījumu fondu 1. ceturksnī uzrādīja pozitīvu ienesīgumu. Labāk veicās tiem fondiem, kuru ieguldījumu pamatvalūta ir ASV dolārs.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2013. gada 31. martā vidējais triju mēnešu ienesīgums1  atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem2  (13 fondi) bija 1.6% (tikai vienam fondam minimāli zem nulles), savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 6.8% un tas bija pozitīvs visiem fondiem. Labāku sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta ir ASV dolārs, kas gada laikā piedzīvoja vērtības pieaugumu attiecībā pret latu. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējais ieguldījumu portfelis marta beigās sasniedza 128.9 milj. latu. Šie fondi līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – marta beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 72.6 milj. latu jeb 56.3% no to kopējā ieguldījumu portfeļa, t.sk. lielāko daļu, t.i., 53.2 milj. latu, veidoja naudas līdzekļi (prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs). 8.6% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju) un 24.8% – NVS valstīs (t.sk. Krievijā – 16.7%, galvenokārt regulētā tirgū tirgotos komercsabiedrību parāda vērtspapīros).

Atvērtie jauktie fondi
2013. gada 31. martā vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem jauktajiem fondiem2 (5 fondi) bija 2% (visiem fondiem pozitīvs), savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 4.1% (vienam fondam negatīvs). Marta beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 3.5 milj. latu. Jauktie fondi līdzekļus galvenokārt (78%) ieguldīja Eiropas Savienības valstīs. To portfelī nedaudz vairāk kā trešdaļu veidoja ieguldījumu fondu apliecības, savukārt 25% veidoja parāda vērtspapīri. Ceturkšņa laikā ieguldījumu Latvijā īpatsvars pieauga no 25.9% līdz 31%, kas saistīts ar naudas līdzekļu īpatsvara pieaugumu (no 22% līdz 26.9%). Jaukto fondu pārvaldnieki ieņēma piesardzīgāku pozīciju, palielinot naudas līdzekļu īpatsvaru.

Atvērtie akciju fondi
Atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgākie akciju indeksi ceturkšņa laikā uzrādīja atšķirīgu dinamiku (RTS: -4.4%, Micex: -2.5%, Eurostoxx 50: -0.5%, S&P 500: +10%, OMXBBGI: +13.4%, KASE: -0.7%, UX: -5%, OMXBBGI: +13.4%), kas atspoguļojās ieguldījumu fondu sniegumā. 2013. gada 31. martā vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem (9 fondi) bija 1.8% un vairumam fondu tas bija pozitīvs, tomēr trijiem fondiem – negatīvs. Savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 2% un tas bija negatīvs četriem fondiem; šo negatīvo rādītāju lielā mērā ietekmēja ieguldījumu Ukrainā un Kazahstānā vērtības sarukums. Kopējā atvērto akciju fondu portfelī naudas līdzekļu īpatsvars ceturkšņa laikā saruka no 16.1% līdz 12.5%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistiskāku noskaņojumu nekā gada beigās. Marta beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 16 milj. latu. Atvērtie akciju fondi 38.2% no kopējiem ieguldījumiem bija ieguldījuši NVS valstīs (t.sk. nedaudz mazāk kā trešdaļu (32.1%) no to kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi Krievijā). Trešdaļu (33.9%) no kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi ASV un 26.8% bija ieguldīti Eiropas Savienības valstīs (t.sk. 12.9% Latvijā).

Slēgtie fondi
Marta beigās lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā (70.5%) un salīdzinājumā ar gada beigām ieguldījumu Latvijā īpatsvars bija nedaudz pieaudzis (2012. gada beigās – 69.6%). Marta beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis bija 94.9 milj. latu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2013. gada 1.ceturksnī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 1.2 milj. latu, kas ir par trešdaļu (36%) vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. To aktīvi ceturkšņa laikā pieauga par 16.2% un marta beigās sasniedza 24.7 milj. latu.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

1 Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos
2 Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas:
http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm