2015. gadā vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

01.03.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati liecina, ka kopējie atvērto ieguldījumu fondu (UCITS) aktīvi 2015. gadā pieauga par 3%, gada beigās sasniedzot 217.1 milj. eiro. Vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegumu lielā mērā ietekmēja fondu ieguldījumu valūta – labu sniegumu eiro izteiksmē uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, jo tā vērtība attiecībā pret eiro gada laikā būtiski pieauga.

Obligāciju fondi
Decembra beigās obligāciju fondu gada ienesīgums bija robežās no -1.4% līdz +39.7% (negatīvs tikai diviem fondiem). Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 31%, gada beigās sasniedzot 173.8 milj. eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.

Jauktie fondi

Jaukto fondu gada ienesīgums bija robežās no 1.2% līdz 8.6%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga gandrīz 4.5 reizes, decembra beigās sasniedzot 12.7 milj. eiro. Šo pieaugumu lielā mērā ietekmēja viena jauna fonda ienākšana tirgū. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas gada beigās veidoja attiecīgi 62% un 38% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Akciju fondi

Decembra beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (71%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (12%), galvenokārt enerģētikas un izejvielu sektorā. Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi 2015. gadā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: -0.7%, Eurostoxx 50: +3.8%, RTS: -4.3%, Micex: +26.1%). Akciju fondu gada ienesīgums bija robežās no -6.7% līdz +13.9% (negatīvs tikai vienam fondam). Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 2%, gada beigās sasniedzot 30.6 milj. eiro. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma saruka no 24.2% līdz 4.5%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu.

Alternatīvie ieguldījumu fondi

2015. gadā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi strauji pieauga (par 78%), ko galvenokārt veicināja jauni ieguldījumi nekustamajā īpašumā, kā arī esošo ieguldījumu pārvērtēšana.

Gada beigās šo fondu aktīvi sasniedza 88.6 milj. eiro, t. sk. lielāko daļu veidoja vērtspapīri (38.4 milj. eiro), ilgtermiņa aizdevumi (21.2 milj. eiro) un ieguldījumu īpašums (20.9 milj. eiro). Stratēģiju dalījumā 60% no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veido fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.

Gada beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus”.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm