2016. gadā FKTK saņēmusi 161 banku un 42 apdrošinātāju klientu sūdzības

18.01.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apkopojusi informāciju par 2016. gadā saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību.

PAR BANKU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 161 kredītiestāžu klientu sūdzību par 17 bankām ( t.sk. 105 sūdzības no fiziskām personām un 56 sūdzības no juridiskām personām). Par kredītiestāžu darbību 2016. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis. 2015. gadā par kredītiestāžu darbību tika saņemtas 154 klientu sūdzības un iesniegumi.

Sūdzību izskatīšana

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 144 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 12 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk 66 reizes 2016. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par dažādiem sadarbības jautājumiem ar banku, tai skaitā par klientu anketēšanu un bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu. 31 sūdzības bija par kreditēšanas pakalpojumiem, 24 reizes klienti bija neapmierināti par kredītiestādes klientu apkalpošanu. 13 sūdzības tika saņemtas par maksājumu karšu un bankomātu darbību, desmit – par kredītiestādes piemērotajām komisijas maksām. Tāpat sūdzības saņemtas par kontu apkalpošanu, noguldījumiem, finanšu instrumentiem un citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 161 saņemtajām sūdzībām 32 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par Citadele banka darbību, 27 reizes par Swedbank. Pa 15 sūdzībām saņemtas no DnB banka, Nordea Bank AB Latvijas filiāle un SEB banka klientiem.

Astoņas sūdzības iesniegtas par NORVIK BANKA un PrivatBank darbību. Septiņi iesniegumi saņemti no Rietumu banka klientiem. Septiņas sūdzības iesniegtas par vairāku vai visu kredītiestāžu darbu. Savukārt piecas un mazāk sūdzības bijušas par Latvijas pasta banka, ABLV Bank, Baltic International Bank, Baltikums Bank, BIGBANK AS Latvijas filiāle, Bank M2M Europe, Meridian Trade Bank, Rigensis Bank un Reģionālā investīciju banka darbību. Jāatzīmē, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 42 klientu sūdzības par 12 apdrošināšanas sabiedrībām (35 sūdzības no fiziskām personām un 7 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2016. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies. 2015. gadā par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 63 klientu sūdzības un iesniegumi.

Sūdzību izskatīšana 

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. 24 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā.

Sūdzību izskatīšana 

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. 24 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (13 sūdzības) 2016. gadā bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Desmit klienti bija neapmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Septiņas reizes klienti vērsušies FKTK ar sūdzībām par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu. Sešas sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasību izvirzīšanu. Trīs klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanos, bet trīs sūdzības saņemtas par citiem iemesliem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 42 saņemtajām sūdzībām FKTK visvairāk – 16 sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Piecas sūdzības saņemtas no AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”, četras no AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, trīs no AAS “Gjensidige Baltic” klientiem. Par citām apdrošināšanas sabiedrībām no klientiem saņemtas divas vai viena sūdzība. Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2016. gadā tika saņemtas 14 sūdzības par maksājumu iestādēm un e-naudas iestādēm – 12 no tām par maksājumu iestādi SIA “AirPay”, kam FKTK 2016. gadā pieņēma lēmumu anulēt ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā. Tāpat 2016. gadā tika saņemtas 17 sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, četras sūdzības ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

23 iesniegumi tika saņemti no “Trasta komercbanka” klientiem, galvenokārt par garantēto atlīdzību izmaksu jautājumiem. 2016. gadā tika saņemta arī viena sūdzība no AS “Latvijas Krājbanka” klienta par garantētās atlīdzības izmaksu. Tāpat 2016. gadā FKTK saņēma un izskatīja 11 sūdzības par jau likvidētajiem tirgus dalībniekiem, kā arī septiņas sūdzības par likvidācijas procesā esošajiem tirgus dalībniekiem. Divas sūdzības saņemtas par līzinga kompāniju darbību, bet viena – par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm