2016. gadā Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu atlikums audzis, turpina uzlaboties kredītportfeļa kvalitāte

17.03.2017
  • Sadaļa:
2016. gadā kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs palielinājās par 8.1%, jeb par 2 milj. eiro, decembra beigās sasniedzot 27.2 milj. eiro. Aktīvu pieaugumu ietekmēja biedru noguldījumu apmēra kāpums (par 6%). Biedru noguldījumi ir lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots (99%) un decembra beigās to apmērs sasniedza 19.6 milj. eiro, t.sk. vairums jeb ~93% bija privātpersonu noguldījumi.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums turpināja augt līdzīgā apmērā kā gadu iepriekš, t.i., par 1.7 milj. eiro jeb 9.6% un decembra beigās sasniedza 19.5 milj. eiro, t.sk. ~99% no kredītportfeļa bija izsniegti privātpersonām. Kredītportfeļa kvalitāte 2016. gadā turpināja uzlaboties – decembra beigās 63.1% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 32.1% – kā uzraugāmie, savukārt 4.8% no kredītu kopsummas bija novērtēti kā zemstandarta, šaubīgie un zaudētie (2015. gada beigās attiecīgi – 60.6%, 33.5% un 5.9%). Pārskata gadā saruka nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu apmērs (par 3.3%) un decembra beigās tie veidoja 6.9% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (2015. gada beigās – 7.8%).

2016. gadā krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 419 tūkst. eiro jeb par 2.7% vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 408 tūkst. eiro. Pārskata gadā ar peļņu strādāja 24 no kopumā 34 krājaizdevu sabiedrībām, kopā nopelnot 458 tūkst eiro, savukārt pārējo sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 39 tūkst. eiro. Peļņas pieaugumu galvenokārt nodrošināja kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās, komisijas naudas ienākumu kāpums (par 3.2%), kā arī arvien augošais kredītportfelis, kas sekmēja procentu ienākumu kāpumu (par 2.6%).

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i. kapitāla pietiekamības rādītājs decembra beigās bija 21.9% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 10%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2016. gadu iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm