2017. gadā iemaksas privātajos pensiju plānos sasniegušas kārtējo vēsturisko maksimumu

14.03.2018
  • Sadaļa:

14.03.2018.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017. gadā iemaksas privātajos pensiju plānos sasniegušas kārtējo vēsturisko maksimumu

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā arī 2017. gadā, saglabājoties augstai iedzīvotāju interesei par pensijas uzkrājumu veidošanu, turpinājās dalībnieku skaita pieauguma tendence un tika sasniegts jauns vēsturiskais maksimums dalībnieku veiktajām iemaksām. 

2017.gadā pensiju plānos tika iemaksāti 77.6 miljoni eiro, t.i. par 8.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dalībnieku iemaksas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 8.9%, savukārt darba devēju iemaksas par 4.8%. Gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 434.5 miljonus eiro, gada laikā pieaugot kopumā par 14.1%.

No pensiju plānu kapitāla gada laikā tika izmaksāti 35.2 miljoni eiro jeb par 14% vairāk nekā 2016. gadā, t.sk. 97% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2017. gadā bija 3.1% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 

-7.5% līdz 8.6%. Gada ienesīgums bija negatīvs tikai diviem plāniem, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, tā vērtība attiecībā pret eiro gada laikā saruka par 12.4%.

Gada beigās lielāko daļu, t.i. 54% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 52% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 42% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos1. Privāto pensiju fondu portfelī atspoguļojas tendence meklēt augstāku ienesīgumu, proti gada laikā pieauga ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars un samazinājās parāda vērtspapīru un termiņnoguldījumu īpatsvars. Parāda vērtspapīri gada beigās veidoja nedaudz vairāk kā trešdaļu no kopējā portfeļa un 68% no tiem bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. 

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2017. gadā samazinājās par 13%, gada beigās sasniedzot 94.4 miljonus eiro jeb 21.7% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās EEZ valstīs veidoja 76.5% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 14.3 tūkstošiem jeb par 5.3% un gada beigās sasniedza 286 507, t.i. 29.2% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem2 .

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2017. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: + 371 67774808; mob.: 29467009, e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

 

1Avots: Bloomberg

2Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.gov.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm