Apstiprina normatīvos noteikumus par ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politiku un praksi

13.09.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādājusi un FKTK padome apstiprinājusi "Normatīvos noteikumus par ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politiku un praksi", kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām (IBS) ievieš jaunas  atalgojuma regulējuma prasības.

Noteikumi nosaka prasības atalgojuma politikai un praksei, atsaucas uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem IBS riska profilu ietekmējošo amatu identificēšanai un informācijas publiskošanai. Noteikumi ievieš prasības atalgojuma politikai un praksei, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Direktīva 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES.

Noteikumi paredz, ka IBS nodrošina tādas atalgojuma politikas izstrādi, ieviešanu un pastāvīgu uzturēšanu, kas attiecas uz visiem darbiniekiem un atbilst tās organizatoriskajai struktūrai, darbības apjomam, veidam, sarežģītībai un specifikai. Vienlaikus IBS atalgojuma politikai ir jābūt dzimumneitrālai un jāparedz vienlīdzīgu attieksmi pret personālu neatkarīgi no dzimuma visās ar nodarbinātību saistītajās jomās. Noteikumos noteiktas prasības riska profilu ietekmējošo amatu atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai, atlikšanai, piešķiršanai nemonetārā formā, instrumentu turēšanai. Noteikumi paredz atalgojuma mainīgās daļas minimālais atlikšanas periodu no trim līdz pieciem gadiem un prasību vismaz 50% no atalgojuma mainīgās daļas piešķirt nemonetārā formā – sabiedrības akcijās vai ar akcijām saistītos instrumentos, vai instrumentos, kuri pienācīgi atspoguļo sabiedrības pārvaldīto portfeļu instrumentus –, vienlaikus nosakot proporcionālu slieksni, kad šīs prasības netiek piemērotas.

IBS jāpublisko informācija par atalgojuma politiku un praksi atbilstoši tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Savukārt, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2022. gada 1. janvārī, tās sniedz FKTK informāciju par atalgojumu un praksi, augsta atalgojuma saņēmējiem un par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām, aizpildot Eiropas Banku iestādes izstrādātās pārskatu veidnes un ievērojot apstiprinātās pamatnostādnes.

Sabiedrības piemēro noteikumus ne vēlāk kā no 2022. gada 1. decembra. Normatīvie noteikumi 12. septembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
T.: 67774808
E.: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm