Apstiprina normatīvos noteikumus par kredītiestāžu atalgojuma politiku un praksi

25.11.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādājusi un FKTK padome apstiprinājusi "Normatīvos noteikumus par atalgojuma politiku un praksi", kuri maina līdz šim kredītiestādēm noteiktās atalgojuma regulējuma prasības.

Noteikumi nosaka prasības atalgojuma politikai un praksei, atsaucas uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem riska profilu ietekmējošo amatu identificēšanai un informācijas publiskošanai.

Noteikumi ievieš prasības atalgojuma politikai un praksei, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīva 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem un Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku.

Jaunie noteikumi paredz nodrošināt dzimumneitrālu atalgojuma politiku un praksi un mainīt riska profilu ietekmējošo amatu definīciju. Tajos noteikta prasība identificēt riska profilu ietekmējošos amatus arī meitas sabiedrībās, kurām ir saistošas nozarei specifiskas atalgojuma politikas prasības, ja šo amatu veicēju profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz konsolidācijas grupas kopējo riska profilu. Jaunās normas paredz riska profilu ietekmējošiem amatiem noteikt ilgāku atalgojuma mainīgās daļas izmaksas atlikšanas periodu un 50% no atalgojuma mainīgās daļas piešķirt nemonetārā formā – iestādes akcijās vai ar akcijām saistītos instrumentos, vai līdzvērtīgos instrumentos –, vienlaikus nosakot proporcionālu slieksni, līdz kuram šīs prasības netiek piemērotas.

Turpmāk kredītiestādēm būs jāpublisko informācija par atalgojuma politiku un jāievēro noteiktās prasības atklājamās informācijas apjomam, sagatavošanai un atklāšanas kārtībai, atbilstoši tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Savukārt, sākot ar pārskata periodu no 2021. gada 1. janvāra, tām jāsniedz FKTK informācija par atalgojumu un praksi, aizpildot Eiropas Banku iestādes izstrādāto pārskatu veidni.

Noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 31. decembrī, kad spēku zaudēs “Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem”. Normatīvie noteikumi 25. novembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm