Apstiprināti “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”

29.11.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) padome ir apstiprinājusi “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumus”, kas tika izstrādāti ar nolūku vecināt tirgus disciplīnu un nodrošināt sabiedrības informētību par apdrošinātāju darbības rādītājiem un ļautu ieinteresētajām personām pieņemt individuālus lēmumus, saņemot finanšu pakalpojumus.

Apstiprinātie noteikumi ietver virkni izmaiņu salīdzinājumā ar līdzšinējo regulējumu par gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) sagatavošanu, tai skaitā tiek papildināts un precizēts vadības ziņojumā atklājamās informācijas apjoms, kas ietver arī nefinanšu informācijas un informācijas par pašu akciju iegādi atklāšanu.  Ar šiem noteikumiem tiek ieviestas arī vispārējas prasības tehnisko rezervju aprēķinam, kā arī noteikts pienākums regulāri veikt saistību atbilstības testu, lai pārliecinātos par tehnisko rezervju pietiekamību. Noteikumu ievieš papildinājumu par gada pārskata pielikumā atklājamo informācija par aprēķināto atlīdzību zvērinātiem revidentiem, kā arī precizē gada pārskata pielikumā atklājamo informāciju par valdes un padomes locekļiem vai izpildinstitūcijas locekļiem piešķirto atalgojumu un informāciju par akcijām vai daļām. Tiek papildinātas prasības arī par konsolidētā gada pārskata pielikumā atklājamo informāciju, kur var iepazīties ar mātes sabiedrības vai mātes sabiedrības mātes sabiedrības konsolidēto gada pārskatu, kurā kā meitas sabiedrība (meitas sabiedrības meitas sabiedrība) ir iekļauts apdrošinātājs. Ir veikti arī redakcionāli precizējumi atsevišķu terminu skaidrojumiem.

Apdrošinātājiem, kas atbilst liela uzņēmuma kritērijiem, noteikts pienākums sagatavot nefinanšu paziņojumu (konsolidēto nefinanšu paziņojumu) un identificēt korporatīvās sociālās atbildības jomas, kas iekļaujamas paziņojumā. Šī prasība attieksies uz gada pārskatiem (konsolidētajiem gada pārskatiem) par pārskata periodu, kurš sāksies 2017. gada 1. janvārī.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm