Apstiprināti divi jauni FKTK noteikumi finanšu noziegumu novēršanas jomā

29.08.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi divus jaunus FKTK noteikumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi" un "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi".

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumu mērķis ir noteikt prasību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) iekšējās kontroles sistēmas papildu izvērtējumu, tādējādi palielinot iestādes iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Noteikumos ir noteikts minimālais iestādes NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas izvērtējuma tvērums, paredzot, kādu iekšējās kontroles sistēmas elementu izvērtējums iestādei ir obligāti jānodrošina.  Noteikumi paredz kārtību, kā neatkarīgais izvērtējums veicams, tostarp prasības neatkarīgā izvērtējuma veicējam un neatkarīgā izvērtējuma veikšanas deleģējumu vairākiem neatkarīgā izvērtējuma veicējiem. Noteikumi paredz arī neatkarīgā izvērtējuma ziņojuma satura minimālās prasības, tā iesniegšanas FKTK kārtību un ziņojumā ietverto rekomendāciju ieviešanas prasības.

Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvo noteikumu izstrādi pamato tas, ka FKTK ir izvērtējusi pašlaik regulējumā noteikto riska faktoru saturu un jaunajos noteikumos tas papildināts, kā arī noteikts padziļinātās izpētes veikšanas ietvars.

Līdz šim prasības NILLTPN likuma subjektu padziļinātās izpētes veikšanai noteica FKTK 09.01.2018. normatīvie noteikumi Nr. 3 “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm” un 09.01.2018. noteikumi Nr. 2 “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi”, kā arī FKTK 25.09.2017. ieteikumi Nr. 152 (tālāk tekstā – Ieteikumi) ietver pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu un, kuras konstatējot, kredītiestādei jāveic padziļinātā izpēte. Turklāt Eiropas Banku iestāde 04.01.2018. izdeva Kopīgās pamatnostādnes saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 17. pantu un 18. panta 4. punktu par vienkāršotu un pastiprinātu klienta uzticamības pārbaudi un faktoriem, kas kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir jāņem vērā, novērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kurš saistīts ar darījumu attiecībām un gadījuma rakstura darījumiem (tālāk tekstā – Pamatnostādnes). Ievērojot to, ka Pamatnostādnēs ir noteikti jauni riska faktori un noteikts padziļinātās izpētes veikšanas ietvars, minēto prasību ieviešanai ir nepieciešami grozījumi pašlaik spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Jaunie noteikumi apvieno iepriekš minētos divus FKTK noteikumus un ieteikumus un nosaka prasības atbilstoši Pamatnostādnēm, kas paredz riska faktoru izvērtēšanu ne vien kredītiestādēm, bet arī citām finanšu iestādēm. Tāpat noteikti izņēmuma gadījumi, kad iestādes var veikt tikai atsevišķa darījuma vai darījumu, kas bijuši par pamatu  paaugstināta riska apstākļu iestāšanās faktam, izpēti. Vienlaikus, ievērojot to, ka daļa Pamatnostādnēs uzskaitīto riska faktoru atbilst pazīmēm, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu, noteikumos ietvertas Ieteikumos minētās pazīmes.

Noteikumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi”: https://www.vestnesis.lv/op/2019/165.2
  • “Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi “: https://www.vestnesis.lv/op/2019/176.25

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808;
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm