Apstiprināti grozījumi Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā

24.04.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 24.04.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti grozījumi Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā

Saeima šodien, 24. aprīlī, galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā, ieviešot Latvijas likumdošanā tiesību normas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES (CRD IV)1. Šī Direktīva un Regula Nr.575/2013 (CRR)2 ievieš ES likumdošanā starptautisko banku uzraudzības standartu Basel 3. Šo apjomīgo grozījumu ieviešana ir svarīgs posms finanšu sektora regulējuma reformā, kuras mērķis ir novērst krīzes izgaismotās nepilnības, stiprināt finanšu sistēmas stabilitāti un finanšu sektora izturību krīzes situācijās.

Globālā finanšu krīze parādīja, ka tobrīd pastāvošā mikroprudenciālā regulējuma piemērošana nav pietiekama ciklisko un strukturālo (sistēmisko) risku novēršanai, jo netika ņemta vērā individuālu banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības radītā ietekme uz riskiem, kas skāra visu finanšu sistēmu kopumā. Lai novērstu šīs nepilnības, CRD IV ir ietvertas prasības makroprudenciālā regulējuma izveidei. Līdz ar to arī grozījumi Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā pilnveido esošās, kā arī ievieš vairākas jaunas prasības, t.sk.:

– Stiprinot kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitālu, tiesību akti ir papildināti ar jauniem pantiem par kapitāla rezervēm (capital buffer), t.sk. kapitāla saglabāšanas rezervi 2.5% apmērā no kopējās risku darījumu vērtības (sk. attēlu);

 

– Nosaka pirmā līmeņa pamata kapitālā iekļauto elementu sadales ierobežojumus, ja iestāde neievēro kopējo kapitāla rezervju prasību, piemēram, ierobežojot vai aizliedzot veikt dividenžu izmaksu, atalgojuma mainīgās daļas izmaksu, pašas akciju vai citu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu dzēšanu vai atpirkšanu u.c.;

– Paplašina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzības pilnvaras un pienākumus, nozīmē FKTK par atbildīgo iestādi par kapitāla rezervju normu noteikšanas un pārskatīšanas kārtību, kā arī nosaka prasība katru gadu izstrādāt uzraudzības pārbaužu programmu un detalizēti aprakstot uzraudzības pārbaudes procesu;

– Nosaka prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām izstrādāt atveseļošanas plānus un FKTK pienākumu izstrādāt iestāžu noregulējuma plānus;

– Palielina sankcijas par noteiktiem pārkāpumiem, kā arī paredz FKTK pienākumu publiskot uzliktās sankcijas (papildu informācija: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2013/2013-12-17_2014_gada_fktk_istenos_uzraudzibas_lemumu_publiskosanas_reformu/ );

– Precizē prasības tirgus dalībnieku pārvaldībai. Lai nodrošinātu, ka padomes un valdes locekļi velta pietiekamu laiku savu pienākumu pildīšanai, tiek noteikti ierobežojumi amata vietu skaitam, ko vienlaicīgi var ieņemt viena persona. Tāpat noteikts maksimālais ierobežojums atalgojuma mainīgajai daļai amatpersonām un darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu;

Tāpat grozījumi Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā paredz izslēgt normas, kas nosaka kapitāla pietiekamības prasības, ierobežojumus lielo riska darījumu apmēram, ierobežojumus būtiskai līdzdalībai nefinanšu iestāžu pamatkapitālā un ar kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošām prasībām saistītu terminoloģiju, ko turpmāk nosaka CRR, kas ir tieši piemērojams tiesību akts.

Saeimā pieņemtie grozījumi vēl jāizsludina Valsts prezidentam.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013.g. 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (tālāk tekstā – CRD IV) 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/20132 (2013.g. 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr 648/2012 (tālāk tekstā – CRR)

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts:
marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm