Apstiprināti vairāki apdrošināšanas un banku sektoram saistoši noteikumi

13.08.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.08.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti vairāki apdrošināšanas un banku sektoram saistoši noteikumi

Ieviešot Eiropas Savienības direktīvas “Par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi vairākus apdrošināšanas sektoram (apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, kā arī pārapdrošināšanas sabiedrībām) saistošus noteikumus.

“Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvie noteikumi” nosaka maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanas kārtību saskaņā ar standarta formulu, kā arī kvalitatīvās prasības pašu kapitāla noteikšanai un iedalījumam līmeņos. 

Apstiprināti arī “Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi”; tie noteiks grupas maksātspējas noteikšanas vispārīgos principus, aprēķina metodes un to piemērošanas nosacījumus. 

Tāpat apstiprināti “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju iekšējo modeļu normatīvie noteikumi” definē prasības, kas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai ir saistošas, ja tā maksātspējas kapitāla prasību aprēķina nevis ar standarta formulu, bet izmantojot iekšējo modeli. 

Bet jaunie “Ziņojuma par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli sagatavošanas normatīvie noteikumi” nosaka vispārējus principus ziņojuma sagatavošanai un struktūrai, kā arī gadījumus, kad atsevišķa informācija nav jāpublisko.

FKTK padome apstiprināja arī jaunus “Kredītiestādes uzņēmuma pārejas regulējošo prasību normatīvos noteikumus”. Tajos norādīta informācija par dokumentiem, kas jāiesniedz FKTK, lai tā izskatītu kredītiestādes uzņēmuma pārejas priekšlikumu un pieņemtu lēmumu par atļaujas sniegšanu vai atteikumu.

Savukārt apstiprinātie “Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas noteikumi” nosaka kredītriskam pakļautos darījumus, kuriem piemērojamas pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) normas, kā arī katrai kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas algoritmu. Jau ziņots, ka, sākot ar šo gadu, FKTK reizi ceturksnī nosaka un publisko PKR normu darījumiem ar Latvijas rezidentiem, ko 12 mēnešus pēc noteikšanas jāsāk izmantot Latvijas un ārvalstu bankām, bet noteiktos gadījumos arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām, veicot kredītiestādei specifiskās PKR normas aprēķinu.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm