Apstiprināti vairāki normatīvie noteikumi un to grozījumi

29.10.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti vairāki normatīvie noteikumi un to grozījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien apstiprināja virkni normatīvo noteikumu, kā arī vairākus grozījumus jau esošajos noteikumos.

Apstiprināti jauni “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”, ar kuriem aizstāta 2009. gadā izstrādāto noteikumu versija. Tie papildina tirgus dalībnieku loku, kam noteikumi turpmāk būs saistoši ar tādām Latvijā reģistrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ievēro Regulā Nr.575/2013 noteiktas prudenciālas (regulējošas) prasības. Noteikumi arī nosaka jaunu prasību, ka iestāde kredītrisku vērtēšanā nepaļaujas tikai uz reitingu aģentūru sniegtajiem kredītreitingiem, kā arī neizmanto tos kā vienīgo kredītriska novērtēšanas kritēriju, bet ņem vērā visu pieejamo ārējo un iekšējo informāciju attiecībā uz kredītrisku. Tāpat noteikumos iestrādāta prasība ievērot diversifikācijas principu, veidojot kredītportfeli.

Grozījumi “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos” izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas prasības*, kas attiecas uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmu. Grozījumi stāsies spēkā š.g. 21.decembrī un nosaka, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības aktīvu kredītriska vērtēšanā nedrīkst mehāniski paļauties uz reitingu aģentūru sniegtajiem kredītreitingiem un izmantot tos kā vienīgo kredītriska novērtēšanas kritēriju.

Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par prasībām ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteiktas darbības veida fondiem” izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) “Pamatnostādnēm (ESMA/2014/937) par regulētā tirgū tirgotiem fondiem (ETF) un citiem ar ieguldījumu fondiem saistītiem jautājumiem”. Grozījumi paredz noteiktas diversifikācijas un kvalitatīvās prasības darījumu rezultātā saņemtajam nodrošinājumam, kā arī papildu informācijas atklāšanas prasības ieguldījumu fonda prospektā.

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija direktīvas 2013/14/ES, ar ko groza direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem.
 
 

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm