Apstiprināts FKTK budžets 2015. gadam

18.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 18.12.2014.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināts FKTK budžets 2015. gadam

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi budžetu 2015. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. Nākamā gada budžets veidots, ņemot vērā FKTK stratēģiskās prioritātes un starptautiskās apņemšanās, t.sk. pienākumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros un uzdevumus Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē.

Nākamā gada budžetā plānoti ieņēmumi 7.38 milj. eiro apmērā un izdevumi 8.18 milj. eiro apmērā. Salīdzinot ar šī gada budžetu, nākamā gadā paredzētais izdevumu pieaugums 15% apmērā lielā mērā saistīts ar banku vienotā uzraudzības mehānisma stāšanos spēkā š.g. 4. novembrī, paredzot līdzekļus sadarbības nodrošināšanai ar Eiropas Centrālo banku (ECB), dienesta komandējumiem un vairākām jaunām amatu vietām.

2015. gadā plānota FKTK ekspertu aktīva dalība arī pasākumos, kas saistīti ar Latvijas prezidentūru ES Padomē. Komisijas ekspertiem būs jāiesaistās Padomes Finanšu pakalpojumu darba grupas sēdēs, jo viņi piedalīsies gan dokumentu izstrādē, gan darba grupas vadīšanā. Prioritārās ES iniciatīvas Latvijas prezidentūras ietvaros, kuru virzīšanā piedalīsies arī Komisija eksperti būs – normatīvo aktu projekti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, par banku strukturālo reformu un informācijas atklāšanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem, par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, par maksājumu pakalpojumu direktīvu un starpbanku komisijas maksām un vēl citiem ES aktuāliem jautājumiem.

Ņemot vērā Latvijas iestāšanās pieteikumu un saņemto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadības ielūgumu sākt pievienošanās procesu, tiek paredzēts, ka Latvijas eksperti (tostarp arī FKTK pārstāvji) aktīvi piedalīsies arī OECD pastāvīgo komiteju darbā.

Daļēji 2015. gada budžetā paredzēto izdevumu pieaugumu plānots segt no uzkrājuma, kas radies iepriekšējos gados. Proporcija izdevumu segšanai saglabāsies kā iepriekšējā gadā – 90% no tirgus dalībnieku finansējuma un 10% no FKTK uzkrājuma. FKTK darbība tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, piemēram, bankām no to aktīvu apmēra. Maksājumu likme tiek aprēķināta, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvara izmantošanu uzraudzības nozarēm:
• 83% monetāro iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;
• 17% apdrošināšanas nozares uzraudzībai.

Maksājumu likmes nākamajam gadam ir palielinātas bankām (par 14.5%), ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (par 10%), Latvijas Centrālajam depozitārijam un regulētā tirgus organizētājiem (par 6%). Savukārt apdrošinātāju maksājumu apmērs ir samazināts. Pārējiem tirgus dalībniekiem maksājumu likmes atstātas bez izmaiņām.

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas budžetu 2015. gadam var iepazīties FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas_darbiba/budzets/.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm