Apstiprināts FKTK budžets 2016. gadam

23.12.2015
  • Sadaļa:

 Rīgā, 23.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināts FKTK budžets 2016. gadam

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi budžetu 2016. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. 

 

Nākamā gada budžets veidots, ņemot vērā FKTK stratēģiskās prioritātes 2015.-2017. gadam un starptautiskās rekomendācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī FKTK pienākumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

 

Nākamā gada FKTK budžetā tiek plānoti ieņēmumi 8.22 milj. eiro apmērā un izdevumi 9.06 milj. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2015. gada budžetu, nākamā gada izdevumu pieaugums ir 11% apmērā.

 

Turpinot dalību pasaules līmeņa finanšu sektora uzraudzības sistēmā, FKTK budžeta izdevumu pieaugums saistīts ar plānotu līdzekļu izlietojumu sadarbības nodrošināšanai ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas uzraudzības iestādēm, tai skaitā, dienesta komandējumiem, vairākām jaunām amatu vietām un papildu telpu nomāšanai. Tāpat, ņemot vērā Latvijas iestāšanās procesu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), tiek paredzēts, ka Latvijas eksperti (tostarp arī FKTK pārstāvji) aktīvi piedalīsies arī OECD pastāvīgo komiteju darbā. 

 

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “Īpašu uzmanību nākamā gada budžeta ietvaros veltīsim to FKTK funkciju stiprināšanai, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa paaugstināšanu un uzraudzības efektivitātes palielināšanu. FKTK arī 2016. gadā turpinās stiprināt savu kapacitāti, gan palielinot darbinieku skaitu, gan turpinot attīstīt savu darbinieku profesionalitāti, atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei uzraudzības jomā”.  

 

2016. gada budžetā paredzēto izdevumu pieaugumu plānots segt no uzkrājuma, kas radies iepriekšējos gados. Proporcija izdevumu segšanai saglabāsies kā iepriekšējā gadā – 90% no tirgus dalībnieku finansējuma un 10% no FKTK uzkrājuma. 

 

FKTK darbība tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, piemēram, bankām no to aktīvu apmēra. Maksājumu likme tiek aprēķināta, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvara izmantošanu uzraudzības nozarēm:  84% monetāro iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai; 16% apdrošināšanas nozares uzraudzībai.

 

Maksājumu likmes nākamajam gadam ir palielinātas tikai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldītājiem (par 10%), bet pārējiem tirgus dalībniekiem maksājumu likmes ir atstātas bez izmaiņām vai ir samazinātas. Apdrošināšanas segmenta uzraudzības finansējumā 2016. gadā pirmo reizi piedalīsies apdrošināšanas brokeri. Saistībā ar patērēto FKTK resursu īpatsvara samazināšanos apdrošināšanas uzraudzības segmentā un jaunu finansētāju grupu šajā segmentā apdrošinātāju maksājumu likmes ir samazināts.

 

Ar FKTK budžetu 2016. gadam var iepazīties FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas-darbiba/budzets/5471-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-2016-gada-budzets.html

 

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra FKTK finansēšanai 2016. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/fktk-izdotie-noteikumi/5472-finansu-un-kapitala-tirgus-dalibnieku-maksajumu-apmera-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-finansesanai-2016-gada-noteiksanas-un-parskatu-iesniegsanas-normativie-noteikumi.html

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009, 

agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm