Bankas un apdrošināšanas sabiedrības tiek aicinātas ierobežot dividenžu izmaksu

18.12.2020
  • Sadaļa:
Ievērojot joprojām pastāvošo Covid-19 pandēmijas radīto augsto nenoteiktību pasaules finanšu tirgos, atbildīgās iestādes sagaida, ka kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības atturas no dividenžu izmaksas vai ievēro lielu piesardzību dividenžu izmaksā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) turpina atbalstīt konservatīvas un vienotas pieejas piemērošanu Eiropas Savienības ietvaros attiecībā uz dividenžu izmaksu un aicina FKTK tiešajā uzraudzībā esošās iestādes atturēties no dividenžu izmaksas līdz 2021. gada 30. septembrim.

Šādas pieejas mērķis ir nodrošināt pietiekama iestāžu kapitāla līmeņa saglabāšanu, lai tās turpinātu atbalstīt ekonomiku un spētu nodrošināt iespējamo zaudējumu absorbēšanu nākotnē.

FKTK aicina kredītiestādes turpināt 2021. gadā piemērot konservatīvu pieeju attiecībā uz dividenžu izmaksu vai tādu akciju atpirkšanu, kas ir atlīdzība akcionāriem. Izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, pastāv iespēja labi kapitalizētām kredītiestādēm veikt dividenžu izmaksu, ja tas pamatots ar piesardzīgās prognozēs balstītu pelnītspēju. FKTK sagaida, ka kredītiestādes, lemjot par dividenžu izmaksu, ņems vērā ECB rekomendācijā noteikto, kas paredz dividenžu izmaksu no kopējās 2019./2020. gada peļņas ne vairāk kā 15% apmērā, vienlaicīgi nepārsniedzot 20 bāzes punktus no pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja.

Konservatīva pieeja attiecībā uz kredītiestāžu peļņas sadali joprojām ir nepieciešama, jo Covid-19 pandēmijas ietekmē kredītu kvalitāte var turpināt pasliktināties un kredītiestādes un aizņēmēji joprojām izmanto dažāda veida atvieglojumus un atbalsta pasākumus.

Eiropas Banku iestāde savā paziņojumā arī aicina kredītiestādes turpināt 2021. gadā piemērot konservatīvu pieeju attiecībā uz peļņas sadali un mainīgās atalgojuma daļas izmaksu, ņemot vērā piesardzīgās prognozēs balstītas kredītiestāžu ienākumu radīšanas iespējas, lai nodrošinātu pietiekamu kapitālu iespējamas turpmākas aktīvu kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, vienlaikus turpinot atbalstīt ekonomikas atveseļošanos un mājsaimniecību un uzņēmumu finansēšanu.

Arī Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde apdrošināšanas sabiedrībām stingri iesaka kapitāla pārvaldībā saglabāt ārkārtēju piesardzību, norādot, ka jebkurai peļņas sadalei, akciju atpirkšanai vai atalgojuma mainīgās daļas izmaksai būtu jānotiek, ņemot vērā kapitāla pietiekamības prasības pandēmijas izraisītos ārējās vides nenoteiktības apstākļus.

Atturēšanos no dividenžu izmaksas, akciju atpirkšanas un atalgojuma mainīgās daļas izmaksas 2021. gada pirmajos deviņos mēnešos, ja vien netiek ievērota ārkārtēja piesardzība izmaksu veikšanā un ievēroti uzraugošās iestādes noteiktie konservatīvie izmaksu sliekšņi, iesaka arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ieteikums ESRB/2020/15, kas groza ieteikumu ESRB/2020/7). Latvijas Banka kā Eiropas Sistēmisku risku kolēģijas valdes balsojošā locekle un Latvijas makrouzraudzības iestāde atbalsta šo ieteikumu, jo ar Covid-19 saistītā situācijas attīstība ir neskaidra un neprognozējama ar nozīmīgu negatīvu ietekmi uz Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecību. Īpašs piesardzīgums dividenžu izmaksā un augstu kapitāla rezervju saglabāšana ir nepieciešama, lai šajos ārkārtējos apstākļos stiprinātu finanšu stabilitāti Latvijas finanšu pakalpojumu nozarē, turpinātu atbalstīt tautsaimniecību un veicinātu izaugsmes atjaunošanos pēc pandēmijas radītās krīzes.

Turpmākai informācijai:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļas vadītāja
Dace Jansone
Tālr. 67774808
Epasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm