Banku piesaistīto noguldījumu atlikums oktobrī pieaug par 300 milj. latu

28.11.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.11.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums oktobrī pieaug par 300 milj. latu

Operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada oktobrī liecina, ka banku piesaistīto noguldījumu atlikums palielinājās par 2.5% jeb 300 milj. latu. Pieaugums vērojams gan rezidentu, gan nerezidentu noguldījumu atlikums, t.i. attiecīgi par 163 milj. latu un 136 milj. latu. Rezidentu noguldījumos būtiski palielinājās privāto nefinanšu uzņēmumu, kā arī valdības noguldījumi, nedaudz pieauga arī mājsaimniecību noguldījumi.

Arī banku sektora likviditāte un kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī. Oktobra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 59.7% (septembra beigās – 59.4%) un kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17.7% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs1  bija 15.3% (septembra beigās – attiecīgi 17.7% un 15.2%). Kopš 2012. gada sākuma 12 bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 108.3 milj. latu.

2012. gada pirmos desmit mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 140.5 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 92.6%). Banku sektora līdz oktobra beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem sasniedza 254 milj. latu, t.i. par 27% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu turpināja pieaugt arī nozīmīgākie banku ienākumu posteņi, t.i. tīrie procentu ienākumi – par 4.6% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 16.6%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, ir samazinājies par 27.3%.

Banku sektora kopējais kredītportfeļa apmērs oktobrī pieauga minimāli (par 0.04%). Rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā palielinājās par 0.2%, pieaugot jau piekto mēnesi pēc kārtas, ko galvenokārt veicināja jauna finansējuma piešķiršana enerģētikas nozarē, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums turpināja sarukt (par 0.6%). Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums oktobrī palielinājās par 1.2%.

Banku sektorā oktobrī no jauna izsniegti  kredīti2 211.8 milj. latu apmērā, t.sk. 78.1 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 37.9 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 16.7 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 77.7 milj. latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts enerģētikas nozarei (34.9 milj. latu), šai nozarei seko pakalpojumi (8 milj. latu), tirdzniecība (7.8 milj. latu), operācijas ar nekustamo īpašumu (6.4 milj. latu) un lauksaimniecība (6.3 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā gandrīz divas trešdaļas no jaunizsniegtajiem kredītiem oktobrī veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (10.9 milj. latu).

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī oktobra beigās sasniedza 11.9% (septembra beigās – 12.0%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 15.9%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 10.1%. Sarūkot kredītu ar kavējumu līdz 30 dienām apmēram, kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī mēneša laikā samazinājās no 19.8% līdz 18.7%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums oktobra beigās sasniedza 1.01 miljardus latu jeb 8.5% no banku kopējā kredītportfeļa (septembra beigās – 8.6%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada oktobri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

1. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
2  Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuriem aizstāj kredītportfelī esošo kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm