Banku sektora peļņa 11 mēnešos – 128.3 milj. latu

27.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.12.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku sektora peļņa 11 mēnešos – 128.3 milj. latu

Operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada novembrī rāda, ka banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 128.3 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 93.9%). Banku sektora līdz novembra beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem sasniedza 274.2 milj. latu, t.i. par 29% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu turpināja pieaugt arī nozīmīgākie banku ienākumu posteņi, t.i. tīrie procentu ienākumi – par 4.1% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 16.3%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, samazinājās par 21.6%.

Banku sektora likviditāte un kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī. Novembra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 57.3% (oktobra beigās – 59.7%) un kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17.5% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs bija 15.0% (oktobra beigās – attiecīgi 17.7% un 15.3%).

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums novembrī palielinājās par 0.4% jeb 44.5 milj. latu. Tostarp rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 1.3% jeb 79 milj. latu. Šeit jāatzīmē, ka būtiski palielinājās privāto nefinanšu uzņēmumu, kā arī valsts uzņēmumu noguldījumi, nedaudz pieauga arī mājsaimniecību noguldījumi.  Nerezidentu noguldījumu atlikums saruka par 0.6% jeb 33.5 milj. latu.

Banku sektora kopējais kredītortfeļa apmērs novembrī nebūtiski samazinājās (par 0.1%). Rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā saruka par 0.2%, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos saruka straujāk, t.i. par 0.7%. Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums novembrī palielinājās par 1.6%.

Banku sektorā novembrī no jauna izsniegti  kredīti2 172.5 milj. latu apmērā, t.sk. 48.6 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 38.4 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 15.2 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 70.3 milj. latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts operācijām ar nekustamo īpašumu (10.3 milj. latu), šai nozarei seko enerģētika (9.1 milj. latu), tirdzniecība (7.5 milj. latu), finanšu un apdrošināšanas darbības (5.9 milj. latu) un apstrādes rūpniecība (4.8 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā nedaudz vairāk kā divas trešdaļas (68.8%) no jaunizsniegtajiem kredītiem novembrī veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (10.4 milj. latu).

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī turpināja sarukt un novembra beigās bija 11.6% (oktobra beigās – 11.9%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 15.7%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 9.9%. Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī mēneša laikā būtiski nemainījās un novembra beigās bija 18.8%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums novembra beigās sasniedza 1.002 miljardus latu jeb 8.4% no banku kopējā kredītportfeļa (oktobra beigās – 8.5%).

AAr Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada novembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

1  1. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
2  Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuriem aizstāj kredītportfelī esošo kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm