Banku sektorā šogad pieaug no jauna izsniegto kredītu apjoms

29.08.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.08.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Banku sektorā šogad pieaug no jauna izsniegto kredītu apjoms

Kopš 2012. gada sākuma banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti par kopējo summu gandrīz viena miljarda latu apmērā (996.6 miljoni latu), kas ir par 47.3% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septiņiem mēnešiem.

Banku sektorā jūlijā no jauna izsniegti kredīti 125.7 milj. latu apmērā, (pagājušā gada jūlija mēnesī 156 milj. latu apmērā), t.sk. 34.8 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 10.6 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 17.6 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 62.4 milj. latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts lauksaimniecības nozarei (6 milj. latu), šai nozarei seko tirdzniecības nozare (4.5 milj. latu), enerģētika (4.4 milj. latu), apstrādes rūpniecība (4.3 milj. latu) un transports un uzglabāšana (3.9 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā 75% no jaunizsniegtajiem kredītiem jūlijā veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (13.2 milj. latu).

Banku sektora peļņa
2012. gada pirmos septiņus mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 90 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 90.8%). Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem līdz jūlija beigām sasniedza 163 milj. latu, t.i. gandrīz par ceturtdaļu vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septiņu mēnešu periodu turpināja pieaugt nozīmīgākie banku ienākumu posteņi, t.i. tīrie procentu ienākumi – par 7.6% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 28.2%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, ir samazinājies par 9.7%.

Likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītājs
Banku sektora likviditāte saglabājās augsta un likviditātes rādītājs jūlija beigās bija 59.2% (jūnija beigās – 59.3%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī un jūlija beigās bija 17.4% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs1  bija 15% (jūnija beigās – attiecīgi 17.2% un 14.9%). Kopš 2012. gada sākuma 10 bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 64.75 milj. latu.

Piesaistīto noguldījumu atlikums
Jūlijā banku piesaistīto noguldījumu atlikums palika nemainīgs. Rezidentu noguldījumu atlikums nedaudz samazinājās par 0.3% jeb 17.2 milj. latu (pieaugums bija vērojams tikai nefinanšu sabiedrību noguldījumiem), bet nerezidentu noguldījumu atlikums nedaudz pieauga – par 0.3% jeb 17.9 milj. latu. Jūlijā turpināja palielināties pieprasījumu noguldījumu daļa kopējā noguldījumu struktūrā sasniedzot 69.2% (jūnija beigās 67.7%).

Kredītportfeļa apmērs
Jūlijā banku sektora kopējā kredītportfeļa apmērs pieauga par 0.2%, (t.sk. rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.1% un nerezidentu kredītportfelis – par 2.7%, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.5%).

Kavēto kredītu īpatsvars
Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī jūlija beigās sasniedza 12.4% (jūnija beigās – 12.5%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 16.1%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 11.2%. Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī jūlija beigās sasniedza 19.9% (jūnija beigās – 19.6%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums jūlija beigās sasniedza 1.06 miljardus latu jeb 8.9% no banku kopējā kredītportfeļa (jūnija beigās – 9%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada jūliju iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

11. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm