Decembrī veikti grozījumi un pieņemti jauni FKTK normatīvie noteikumi

08.01.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
8.01.2014.

Decembrī veikti grozījumi un pieņemti jauni FKTK normatīvie noteikumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2013. gada decembra beigās apstiprināja grozījumus virknē normatīvo noteikumu, kā arī pieņēma jaunus.

Normatīvo noteikumu konsolidētās versijas ir publicētas FKTK mājas lapā:

Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/regulejosas_prasibas/20070502_informacijas_atklasan/

Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/krajaizdevu_sabiedribas/fktk_izdotie_noteikumi/2009-05-25_20090325/

Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/regulejosas_prasibas/20070502_minimalo_kapitala_pra/

Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/regulejosas_prasibas/2010-11-17_riska_darijumu_ierobezoj/

Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/regulejosas_prasibas/2012-11-08_ieksejas_kontroles_siste/

Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/regulejosas_prasibas/2014-01-06_normativie_noteikumi_par_eiropas_parlamenta_un_padomes_regula_es_nr_5752013_2013_gada_26_junijs_par_/

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2014. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/vispareja/fktk_izdotie_noteikumi/2014-01-08_finansu_un_kapitala_tirgus_dalibnieku_maksajumu_apmera_finansu_un_kapitala_tirgus_komisijas_finanses/

Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/parskatu_sagatavosana/2014-01-07_parskata_par_kreditiestazu_klientu_veiktajiem_maksajumiem_izmantojot_korespondentbanku_tiklu_sagatav/

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.06.2007. noteikumu Nr.83 “Banku ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/jaunumi/2013-12-28_par_finansu_un_kapitala_tirgus_komisijas_01062007_noteikumu_nr83_banku_ieguldijumu_parskatu_sagatavo/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm