Finanšu un kapitāla tirgus apskats tiek publiskots jaunā tvērumā

27.07.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apkopojusi un publisko 2018.  gada 1. ceturkšņa rezultātus – finanšu un kapitāla tirgus apskatu jaunā formātā. Ir mainīta apskata struktūra, ieviešot šādas izmaiņas:

• saīsināta aprakstošā daļa, liekot uzsvaru uz ērtāk uztveramu vizuālu datu attēlojumu;

• katra apskata sadaļa sākas ar attiecīgā finanšu tirgus segmenta galveno rādītāju un izmaiņu apkopojumu, kā arī ietverts koncentrēts apraksts par aktualitātēm un būtiskajām tendencēm;

• sadaļa par banku sektora darbību tiek papildināta ar datiem no publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, dodot iespēju iepazīties ar darbības rādītājiem banku dalījumā;

• līdz š.g. beigām apskata sadaļa par apdrošinātāju darbību tiks papildināta ar datiem no publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, dodot iespēju iepazīties ar darbības rādītājiem apdrošinātāju dalījumā;

Balstoties uz īpatsvaru finanšu sektora aktīvos, turpmāk sadaļas par dažiem segmentiem apskatā tiks iekļautas retāk nekā reizi ceturksnī, katru ceturksni apskats ietvers šādas sadaļas: 

• Banku darbība,

• Apdrošinātāju darbība,

• Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana,

• Privāto pensiju fondu darbība,

• Ieguldījumu fondu darbība,

• Alternatīvo ieguldījumu fondu darbība.

Reizi pusgadā, t.i. par gada 2. un 4. ceturksni apskats tiks papildināts ar sadaļām:

• Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbība,

• Maksājumu iestāžu un elektronisko naudas iestāžu darbība.

Savukārt vienu reizi gadā, t.i. par katra gada 4. ceturksni, apskats tiks papildināts ar sadaļu – Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbība.

Publikācijās par banku darbību tiek mainīti arī publikāciju sagatavošanai izmantotie datu avoti.  Ņemot vērā, ka, sākot ar 2017. gadu, uzraudzības finanšu pārskatu (FINREP) iesniegšana FKTK ir saistoša ne tikai konsolidētajai uzraudzībai pakļautajām bankām, bet arī bankām individuālā līmenī, t.sk. ārvalstu banku filiālēm, sākot ar 2018. gada 1.ceturksni apskata sagatavošanā tiek uzsākta FINREP datu izmantošana. Tādējādi aizstājot līdz šim publikācijās galvenokārt izmantotos datu avotus, t.i. Latvijas Bankas Mēneša bilances pārskata (MBP) un KREDIS datus (detalizēta informācija par banku kredītportfeli). FKTK publikācijās turpmāk tiks izmantoti banku sektora sniegtie FINREP dati – konsolidētajai uzraudzībai pakļauto banku konsolidētie dati (t.i. dati par bankas grupu, iekļaujot meitassabiedrības, kas ir finanšu un palīguzņēmumi), kā arī pārējo banku un ārvalstu banku filiāļu dati individuālā līmenī. Šeit banku sektora finanšu datu satura salīdzinājums:

Saite: http://www.fktk.lv/lv/statistika/parskats-par-finansu-un-kapitala-tirgu/7137-parskats-par-finansu-un-kapitala-tirgu-2018-gada-1-ceturksni

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm