FKTK apstiprina izmaiņas kredītiestāžu publisko pārskatu sagatavošanas noteikumos

09.12.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veikusi izmaiņas "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos", nosakot, ka informācijai par kredītu un noguldījumu apmēriem jābūt norādītai detalizētāk. Grozījumi izstrādāti, lai paaugstinātu kredītiestāžu darbības caurskatāmību un veicinātu finanšu tirgus disciplīnu, kā arī reaģētu uz Covid-19 radītajām izmaiņām.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu kredītiestādei ir pienākums sagatavot publiskos pārskatus, lai informētu sabiedrību par savu darbību un finanšu rādītājiem. FKTK ir tiesības noteikt publiskajos pārskatos atklājamo minimālo informācijas apjomu un to publicēšanas kārtību, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai un tirgus stabilitāti.

Lai nodrošinātu ieguldītāju, noguldītāju un citu ieinteresēto personu informēšanu par precīzākiem kredītu un noguldījumu apmēriem, “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” paredzēts, ka visām kredītiestādēm bilances pārskata finanšu instrumentu pozīcijās par periodu no 2020. gada 31. decembra būs jāuzrāda detalizētāka salīdzināmā informācija gan atsevišķi par kredītu apmēru, gan noguldījumiem. Informācija būs publiski pieejama gan kredītiestāžu mājaslapās, gan arī “Banku kompasā” FKTK mājaslapā.

Ņemot vērā gan Covid-19 radīto situāciju, gan Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes, esošie noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka pienākumu kredītiestādei publiskot informāciju, ja tā izvēlējusies izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 468. pantā noteikto pagaidu režīmu attiecībā uz nerealizēto peļņu vai zaudējumiem no noteiktiem finanšu aktīviem (darījumiem ar centrālajām valdībām, reģionālajām pašvaldībām un publiskā sektora struktūrām). Tāpat ir precizēts, līdz kādam termiņam kredītiestādes var izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantā noteikto pārejas periodu, lai mazinātu jaunā grāmatvedības standarta par finanšu instrumentiem (9. SFPS) ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu.

Saistībā ar minētajām izmaiņām grozījumi veikti arī “Normatīvajos noteikumos par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu”.  Saskaņā ar šīm prasībām informācija pirmo reizi jāatklāj par stāvokli 2020. gada 31. decembrī.

Noteikumi 9. decembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/238.7. Grozījumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 publiskoti šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2020/238.6.


Turpmākai informācijai:

FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm