FKTK apstiprina vairākus normatīvos noteikumus

29.08.2018
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 28.08.2018. ir apstiprinājusi vairākus normatīvos noteikumus:

Normatīvie noteikumi “Par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām” ir izstrādāti, lai ieviestu atbilstošas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes, un ir saistoši visām iestādēm, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus. Produktu pārvaldības prasības ir jaunas un tirgus dalībniekiem būs jāievēro saistībā ar MiFIDII direktīvas ieviešanu (atbilstoši grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas stājās spēkā 18.07.2018.). Ieguldījuma produkta jēdziens aptver visu veidu finanšu instrumentus (gan pārvedamus vērtspapīrus, gan atvasinātus finanšu instrumentus) un arī strukturētus depozītus (tādus, kuru ienesīgums ir atkarīgs no indeksa vai cita tirgus rādītāja). Noteikumi nosaka prasības gan produkta izstrādātājam, gan izplatītājam un aptver pilno produkta dzīvesciklu. Prasību mērķis ir stiprināt ieguldītāju aizsardzību, nodrošinot, ka ieguldījumu produkti, it īpaši sarežģītie,  tiek reklamēti un ir pieejami tikai tādiem mērķa klientiem, kam tie ir piemēroti, ņemot vērā klientu zināšanas, pieredzi, finansiālo stāvokli un ieguldīšanas mērķus.

Normatīvie noteikumi “Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi”, kas ir saistoši grupas uzraudzībai pakļautām sabiedrībām, aprēķinot grupas maksātspēju. Noteikumi nosaka grupas maksātspējas kapitāla prasības un grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību. Noteikumi aizstāj pašlaik spēkā esošos noteikumus šajā jomā, saglabājot tajos noteiktās prasības, kā arī papildinot tās ar detalizētām prasībām attiecībā uz atsevišķiem grupas kapitāla pietiekamības noteikšanas aspektiem, tādējādi  plašāk skaidrojot noteikto prasību piemērošanu.

Normatīvie noteikumi “Maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju un konta informācijas pakalpojumu sniedzēju profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālā atbildības limita aprēķināšanas kārtības normatīvie noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā ir aprēķināms šo iestāžu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits. Normatīvie noteikumi palīdzēs apdrošinātājiem izstrādāt attiecīgajām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm piemērotu apdrošināšanas produktu. Saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35.¹ pantu maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, kas sniedz maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu ir pienākums apdrošināt savu, no minētajiem pakalpojumiem izrietošo profesionālās darbības civiltiesisko atbildību.

Papildus FKTK padome apstiprināja grozījumus:

normatīvajos noteikumos “Par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem”, kas ir tehniska rakstura grozījums, izsakot noteikumu izdošanas pamatojumu ar citu Finanšu instrumentu tirgus likuma pantu, nemainot pašu kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

normatīvajos noteikumos “Par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem” –papildināts noteikumu izdošanas pamatojums ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 100.3 panta trešo daļu, 137.3 panta pirmo daļu un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 86.1 panta trešo daļu, kas nosaka deleģējumu FKTK noteikt kārtību, kādā tiek ziņots par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem. Saskaņā ar grozījumiem tiek paplašināts personu iesniedzamo ziņojumu loks par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem, kurus izskata FKTK. Vienlaikus tiek grozīta noteikumu 5. punktā noteiktā ziņojumu iesniegšanas kārtība FKTK, nosakot tikai vienu e-pasta adresi un telefona numuru, kuru var izmantot ziņojuma par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem iesniegšanai.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm