FKTK apstiprinātie grozījumi noteikumos regulē dividenžu izmaksu apdrošināšanas, kredītiestāžu, KKS un ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju segmentos

05.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 05.12.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK apstiprinātie grozījumi noteikumos regulē dividenžu izmaksu apdrošināšanas, kredītiestāžu, KKS un ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju segmentos

Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprināja grozījumus vairākos noteikumos, kā arī pieņēma jaunus “Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvos noteikumus”.

Grozījumi “Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” un “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” veikti, ņemot vērā Komerclikumā ieviesto normu, kas nosaka kārtību, kādā komercsabiedrības drīkst noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendes. Abi normatīvie noteikumi papildināti ar prasību sniegt informāciju gada pārskata vadības ziņojumā par ārkārtas dividendēm.

Pamatojoties uz Kredītiestāžu likumā un Krājaizdevu sabiedrību likumā ieviesto prasību, kas nosaka, ka kredītiestādei un krājaizdevu sabiedrībai mēnesi pirms nodoma izmaksāt dividendes par to jāinformē FKTK, veikti grozījumi “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”. Noteikumi paredz kārtību, kādā kredītiestāde un krājaizdevu sabiedrība paziņo uzraugam par saviem plāniem, lai FKTK izvērtētu jautājumu par dividenžu izmaksu.

No “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem” ir izslēgta norma par dividenžu izmaksu, jo tā ir iekļauta Krājaizdevu sabiedrību likumā. Tāpat ar noteikumiem saskaņotas Krājaizdevu sabiedrību likuma prasības attiecībā uz atļautajiem ieguldījumu veidiem.

Savukārt saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijām (ESMA/2014/937) “Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” ir ieviestas papildu prasības informācijas atklāšanai par darījumiem ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai.

Apstiprināto “Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvo noteikumu” mērķis ir ieviest Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktās prasības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanai un grāmatvedības kārtošanai. Noteikumos iestrādātas arī prasības finanšu pārskatu posteņu vērtēšanai un pielikumā sniedzamās informācijas apjomam un saturam.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm