FKTK lēmums par MAS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas risinājumu

21.02.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 21.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK lēmums par MAS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas risinājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2012. gada 21. februāra ārkārtas padomes sēdē nolēma apstiprināt MAS “Latvijas Krājbanka” (turpmāk tekstā – Banka) maksātnespējas administratora KPMG Baltics SIA (turpmāk tekstā – Administrators) lēmumu par pieteikuma par Bankas bankrotu iesniegšanu tiesā.

Komisija izvērtēja apstākļus un kritērijus, kurus Administrators ņēma vērā, pieņemot savu lēmumu par Bankas bankrotu kā ekonomiski un juridiski pamatotāko Bankas maksātnespējas risinājumu. Komisija vērtēja iesniegtos Bankas sanācijas priekšlikumus un tajos ietvertās iespējas atjaunot Bankas maksātspēju, piesaistot komercdarbības atbalstu un noguldījumu garantiju fonda (turpmāk – NGF) tiesiskās iespējas piedalīties Bankas restrukturizācijas procesā.

Komisija secināja, ka NGF nav tiesiskas iespējas īstenot kādu no piedāvātajiem atbalsta risinājumiem un piedalīties Bankas darbības atjaunošanas pasākumos, jo saskaņā ar likumu NGF līdzekļus drīkst izmantot tikai garantēto atlīdzību izmaksai un ar garantēto atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai. Likums aizliedz NGF līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

Administrators bija saņēmis un izanalizējis kopā 5 sanācijas priekšlikumus, kuri tika atzīti par nepamatotiem, jo piedāvātais finanšu līdzekļu apjoms nevienā no priekšlikumiem nebija pietiekams Bankas kapitāla atjaunošanai apmērā, kas nodrošinātu bankas darbību atbilstoši likuma prasībām. Tāpat bez NGF atbalsta un/vai līdzdalības nevienā no priekšlikumiem nevar tikt nodrošināta likviditāte apmērā, kas nepieciešama Bankas saistību izpildei.

Pēc Bankas maksātnespējas stāvokļa risinājuma saņemšanas arī Komisijas pieaicinātais konsultants PricewaterhouseCoopers SIA ir izanalizējis visus piedāvātos Bankas sanācijas priekšlikumus un secinājis, ka neviens no tiem pašreizējā Bankas situācijā nevar tikt uzskatīts par īstenojumu un finansiāli pamatotu. Līdz ar to Komisija uzskata, ka nav iespējas atjaunot Bankas darbību un Bankai uzsākama bankrota procedūra, kas arī ir vienīgais visu Bankas kreditoru interesēm atbilstošais risinājums.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm