FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

10.06.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.06.2013.

FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2013. gada 7. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus virknē normatīvo noteikumu, kā arī pieņēma jaunus.

 „Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi” nosaka kārtību, kādā kredītiestādēm ir jāgatavo un jāsniedz FKTK informācija par pārņemto nekustamo īpašumu. Jaunizstrādāto normatīvo noteikumu mērķis ir pilnveidot kredītiestāžu risku izvērtēšanu uzraudzības vajadzībām, lai FKTK un tirgus dalībnieki varētu sekot pārņemto nekustāmo īpašumu raksturojošo rādītāju (vērtības, īpašuma veida, turēšanas stratēģijas, novietojuma, koncentrācijas u.c.) dinamikai un veikt tās analīzi, tādējādi uzlabojot kredītiestāžu maksātspējas un pelnītspējas riska izvērtēšanu.

“Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi” izstrādāti, ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktus un rekomendācijas. Noteikumi paredz prasību kredītiestādēm iesniegt FKTK uzraudzības vajadzībām nepieciešamo informāciju par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem.

Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu” ir nepieciešami, lai norādītu, ka šo noteikumu 12. punktā īstermiņa naudas tirgus fondiem noteiktās prasības par naudas tirgus instrumentu kvalitātes izvērtēšanu un 13. punktā īstermiņa naudas tirgus fondiem noteiktās prasības par strukturēto finanšu instrumentu padziļināto izpēti ir saistošas arī naudas tirgus fondiem. Minētā prasība ir noteikta Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas vadlīnijās (CESR/10-049).

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/89/ES, kuras mērķis ir nodrošināt pienācīgu papildu uzraudzību, saskaņojot Konglomerātu direktīvu ar attiecīgo finanšu sektoru direktīvām, FKTK veica grozījumus “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos”, “Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos”, “Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumos”, “Konsolidētās uzraudzības normatīvajos noteikumos” un “Noteikumos par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem”.

Tāpat Direktīva 2011/89/ES sekmē grozījumus “Normatīvajos noteikumos par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” ar mērķi pilnveidot apdrošināšanas grupu papildu uzraudzības prasības. Uzraudzības prasību saskaņošana konglomerātu līmenī un apdrošināšanas sektorā dod iespēju ņemt vērā riskus, kas rodas lielākas un sarežģītākas grupas izveidošanās dēļ, apvienojoties dažādiem finanšu sektoriem, kā arī apdrošināšanas sektoram raksturīgo riska profilu.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm