FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

21.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 21.12.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

Apstiprināta kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora izvēlēs kārtība

Šodien, 21.decembrī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Komisija turpmāk izvēlēsies kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru un likvidatoru. Jaunā kārtība stājas spēkā ar tās pieņemšanas dienu.

Līdz šim Kredītiestāžu likumā noteiktie kritēriji precizēja kāda persona var pildīt kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora vai likvidatora pienākumus, taču nebija noteiktas prasības par kārtību, kādā Komisija atlasa šo amatu kandidātus ieteikšanai tiesai. Jauno noteikumu mērķis ir padarīt kandidātu izvērtēšanas un noteikšanas procesu caurskatāmāku un efektīvāku.

Noteikumi paredz, ka Komisija sazinās ar kompetentajām institūcijām – biedrību “Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”, Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju un Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, lai lūgtu iesniegt potenciālo kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora vai likvidatora amata kandidātu sarakstu. Rodoties nepieciešamībai ieteikt tiesai vienu no kandidatūrām, Komisija organizē pārrunas ar potenciālajiem kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora vai likvidatora amata kandidātiem, kā arī sazinās ar valsts aģentūru “Maksātnespējas administrācija”, lai lūgtu iesniegt papildu informāciju, kas raksturo kompetento institūciju ieteikto kredītiestādes kandidātu darba pieredzi un attieksmi pret normatīvajos aktos noteikto tiesisko pienākumu izpildi. Ņemot vērā kandidāta izvērtēšanas procesā iegūto informāciju, Komisija iesaka tiesai atbilstošāko kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora vai likvidatora amata kandidātu.

Palielināsies kapitāla prasības apdrošinātājiem

Šodien ir apstiprināti arī grozījumi ”Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos”, kas paredz indeksa izmaiņas kapitāla prasību aprēķināšanā un līdz ar to kapitāla prasību palielināšanu apdrošināšanas sabiedrībām.

Grozījumi, kas stāsies spēkā ar 2013.gada 1.janvāri, paredz maksātspējas normas aprēķina vajadzībām izmantoto prēmiju indeksu palielināt no 57.5 milj. euro līdz 61.3 milj. euro un atlīdzību indeksu palielināt no 40.3 milj. euro līdz 42.9 milj. euro.

Izmaiņas noteikumos izstrādātas atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam par regulāru indeksācijas veikšanu līdz ar patēriņa cenu indeksa pieaugumu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs. Laika periodā no 2008. gada 20. marta līdz 2011. gada 20. martam patēriņa cenu indekss EEZ pieaudzis par 6.59%. Tā būs jau trešā indeksācija Latvijas apdrošinātājiem, iepriekš indeksācijas jau notika 2007. un 2010. gadā.

Apstiprināti grozījumi “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos”

Tāpat Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome šodien apstiprināja “Grozījumus “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos””, kas precizē tirgus dalībnieku pienākumus kontrolēt un pārvaldīt riskus, kuriem pakļauti kredīti valūtā, kas atšķiras no kredītņēmēja ienākumu valūtas, un nosaka pirms kredīta izsniegšanas informēt klientu par riskiem, kas parasti piemīt šādiem kredītiem.

Grozījumi paredz, ka turpmāk bankām būs vairāk jāveicina klientu izpratne par riskiem, kas saistīti ar aizņēmumiem valūtā, un izsniegs jaunus kredītus ārvalstu valūtā klientiem, kas varēs atmaksāt aizdevumu arī gadījuma, ja valūtas kurs mainīsies tam neizdevīgā virzienā.

Pirmskrīzes gados dažās Eiropas Savienības valstīs strauji pieauga ārvalstu valūtā izsniegto kredītu skaits, it īpaši tādu, kur kredītņēmēja ienākumu valūtā atšķiras no kredīta valūtas. Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRB) apstiprināja ieteikumus dalībvalstīm pasākumu īstenošanai, lai mazinātu ar šādu kredītu saistītus riskus nākotnē. Pašlaik Latvijas bankas jau izpilda prasības par šādu kredītu kredītrisku pārvaldīšanu un uztur papildu kapitāla prasību ārvalstu valūtā iesniegtajiem kredītiem, ja to apjoms ir būtisks.

Izvērtējot ESRB ieteikumu prasības, tika nolemts veikt grozījumus “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumus”, lai nodrošinātu kredītņēmēju informēšanu par riskiem, ja kredīts izsniegts valūtā, kas atšķiras no ienākumu valūtas. Tāpat jānovērtē kredītņēmēju kredītspēja, lai pārliecinātos, ka klienta finansiālo stabilitāti būtiski neietekmēs nelabvēlīgas ārvalstu procentu likmju un valūtas kursa izmaiņas.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm