FKTK piemēro 1 milj. eiro sodu Rigensis Bank AS, nosaka vairākus tiesiskos pienākumus un izsaka brīdinājumu valdes loceklim

15.07.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 10.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu Rigensis Bank AS (turpmāk – Banka) 1 028 850 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, kā arī par NILLTPFN jomu atbildīgajam valdes loceklim R. Degro izteikt brīdinājumu. Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums un klientu bāzes revīzija.

FKTK Bankā veica klātienes pārbaudes, kuru laikā izskatīti klientu darījumi līdz 2019. gada februārim. Veiktajās pārbaudēs FKTK ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem Bankas iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos. Banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu, piemēram:

  • Banka nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs;
  • Vairākos gadījumos Banka nebija noskaidrojusi klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus;
  • Banka nav nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu izpēti un rezultātu dokumentēšanu, kā arī slēdzieni klientu lietās ir nepilnīgi;
  • Bankas iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā;
  • Banka nav atbilstoši novērtējusi ar klientiem un to veiktajiem darījumiem saistītos riskus un nav pievērsusi uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, tostarp nav noskaidrojusi un atbilstoši dokumentējusi secinājumus, savlaicīgi nav ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus.
  • Banka nav ieguvusi un pietiekami izvērtējusi informāciju, lai konstatētu aizliegto čaulas veidojumu pazīmes un līdz ar to atsevišķos gadījumos nav noteiktajā termiņā izbeigusi darījuma attiecības ar tiem.

Ņemot vērā minēto, secināms, ka Banka nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību NILLTFN jomā tā, lai tā savā darbība ievērotu NILLTPFN normatīvo aktu prasības, turklāt pārkāpumi vērtējami kā būtiski un ilgstoši. Vienlaikus FKTK ņem vērā Bankas līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā.

Par kredītiestādes vispārīgo darbību atbild tās valde, savukārt par konkrēto kredītiestādes darbības jomu – atbildīgais valdes loceklis. FKTK secināja, ka par NILLTPFN jomu atbildīgais valdes loceklis R. Degro nav nodrošinājis, ka Bankā tiek veikti pietiekoši pasākumi, lai novērstu Bankas iesaisti normatīvo aktu pārkāpumos. Ņemot vērā šos apstākļus, FKTK ir izteikusi minētajai personai brīdinājumu.

Saskaņā ar FKTK lēmumu Bankai noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns  noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai Banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN riska pārvaldības jomā. Turklāt, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par Bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 80% no maksimālā likumā norādītā apmēra – 10% no Bankas kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā. FKTK iepriekš nav piemērojusi Bankai sankcijas par NILLTPFN normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808, 67774807
ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm