FKTK pozīcija par biedrības „Korvet” izplatīto paziņojumu medijiem 18.03.2014.

20.03.2014
  • Sadaļa:

FKTK pozīcija par biedrības „Korvet” izplatīto paziņojumu medijiem 18.03.2014.
20.03.2014.

FKTK: tirgum rada maldīgu priekšstatu par regulatora lomu biržas emitentu uzraudzībā

Biedrības „Korvet”, kas apvieno septiņus AS „Rīgas kuģu būvētava” (RKB) apakšuzņēmējus, publiski izplatītais paziņojums par iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) rada maldīgu priekšstatu, ka FKTK ir iestāde, kurā risināmi civiltiesiski strīdi starp apakšuzņēmējiem un biržas emitentu par nenosegtām parādsaistībām vai nesamaksātiem rēķiniem. FKTK aicina „Korvet” biedrus vērsties tiesībsargājošās institūcijās, ja uzskata, ka viņu tiesības ir aizskartas.

FKTK norāda, ka jebkuri mēģinājumi iesaistīt regulatoru civiltiesisku strīdu risināšanā starp uzņēmējiem var radīt tirgum maldīgu priekšstatu par to, kāda ir faktiskā FKTK loma finanšu instrumentu tirgus dalībnieku – emitentu – uzraudzībā. Tas var radīt citām personām šķietamību, ka šādi uzraugu var mēģināt ietekmēt nostāties kāda no strīdā iesaistītajiem pusē un tādējādi panākt sev vēlamo rezultātu strīdā. FKTK kā tirgus uzraugs vienmēr norobežojas no šādiem konfliktiem, jo ne civiltiesisku strīdu izskatīšana, ne tādu darbību izmeklēšana, par kurām likumdevējs paredzējis kriminālatbildību, nav FKTK kompetencē.

FKTK savas kompetences ietvaros ir vērsusi RKB uzmanību, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu tai ir pienākums nekavējoties sniegt ieguldītājiem komentāru ar Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas starpniecību par biedrības „Korvet” publicēto informāciju, tostarp norādīt, vai patiesībai atbilst fakti, ka RKB nav samaksājusi rēķinus par kopējo summu 462,603 eiro. Jāuzsver, ka emitentam, kura vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir pienākums nekavējoties izplatīt informāciju par būtiskiem notikumiem, piemēram, ja citas personas publiski izplata par emitentu informāciju, kura varētu ietekmēt vai ir ietekmējusi emitenta pārvedamo vērtspapīru cenu, kā tas, pēc FKTK kā uzraudzības iestādes viedokļa, ir šajā gadījumā.

FKTK kompetence emitentu uzraudzībā
FKTK vērš uzmanību, ka veic emitentu (uzņēmumu, kuru vērtspapīri tiek tirgoti biržā) uzraudzību atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam, kurš savukārt uzliek pienākumu emitentam publiski atklāt saskaņā ar minēto likumu paziņojamu informāciju. FKTK pienākums ir pārbaudīt, vai kapitāla tirgus dalībnieks pilda Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās prasības, piemēram, vai ir sniedzis informāciju par būtiskiem darījumiem (t.i., par tādiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 10% no uzņēmuma pašu kapitāla), vai ir atklāta informācija par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu/zaudēšanu, kad akcionāra vai vairāku akcionāru, kas rīkojas saskaņoti, īpašumā esošo balsstiesīgo akciju īpatsvars mainās kādā no Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantā minētajiem apjomiem. FKTK seko, vai savlaicīgi tiek publicēti emitenta finanšu pārskati un ir tiesīga pārbaudīt, vai emitents informācijas sagatavošanā ir ievērojis finanšu pārskata sagatavošanas prasības.

Vērojot publiskajā telpā pēdējā laikā izplatītos paziņojumus par RKB, ir acīmredzami, ka patlaban risinās strīds starp RKB esošajām amatpersonām un bijušajām amatpersonām un strīds starp uzņēmuma vadību un mazākuma akcionāriem, kā arī uzņēmumu un uzņēmuma sadarbības partneriem. Tomēr FKTK kā regulatora loma nav civiltiesisku strīdu risināšana, t.i., FKTK nav tiesīga iejaukties emitenta darījumos ar apakšuzņēmējiem, tā nav tiesīga arī vērtēt, vai emitenta valdes un padomes sēdes ir noturētas atbilstoši Komerclikumā noteiktajām prasībām, vai emitents attiecībā uz darījumu slēgšanu ir ievērojis uzņēmumā noteikto kārtību par informācijas apriti starp valdi un padomi.

FKTK veic pārbaudi „Rīgas kuģu būvētavā”
Pildot savas funkcijas, FKTK patlaban turpina pārbaudi par iespējamu RKB balsstiesīgo akciju kontrolpaketes atrašanos savstarpēji saistītu akcionāru rokās, kas tādējādi spēkā esošo tiesību aktu ietvaros šiem akcionāriem uzliktu par pienākumu atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem. FKTK turpmāko rīcību noteiks pārbaudes rezultāti, par ko tā informēs arī ieguldītājus un plašsaziņas līdzekļus. FKTK savas kompetences ietvaros arī veic uzraudzību, vai RKB kā emitents ir paziņojis visu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto publiski atklājamo informāciju un vai tās informācijas, kas ir publiski paziņota, sagatavošanā ir ievērotas minētā likuma prasības.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm