FKTK sadarbībā ar nozari izstrādā ieteikumus finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei un klientu izpētei

20.07.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari ir izstrādājusi ieteikumus, kuri kalpos kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu. Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana.

Ieteikumi izstrādāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei. Patlaban ieteikumi skaidro un sniedz piemērus tādās jomās kā risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un klientu izpēte.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile uzsver: “Esam izstrādājuši praktisku rokasgrāmatu, kuru finanšu iestādes varēs izmantot, lai pilnveidotu iekšējos procesus finanšu noziegumu novēršanā un klientu izpētē. Ar ieteikumu palīdzību vēlamies veicināt uz risku izvērtējumu balstītas pieejas īstenošanu, kas ir viena no mūsu prioritātēm. Tas nozīmē, ka, piemēram, klientam ar zemāku risku tiek veikta mazāk apjomīga izpēte, bet tiem, kuriem risks ir augstāks, izpēte tiek atbilstoši veikta apjomīgāka un dziļāka.”

S. Purgaile skaidro, ka uz risku balstītas pieejas pamatā ir tas, ka iestāde NILLTPF risku identificē, novērtē, izprot un piemēro tam atbilstošus pārvaldīšanas pasākumus ar mērķi risku efektīvi mazināt. Apjomīgais darbs pie ieteikumu izstrādes veikts kopā ar nozari, balstoties praktiskos piemēros, veidojot dialogu, veicinot visu iesaistīto pušu vienotu izpratni un savstarpējo uzticību.

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre: “Cīņa ar finanšu noziegumiem ir svarīga, kā nacionāli, tā globāli. Latvija ir nozīmīgi pilnveidojusi finanšu noziegumu un naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu. Taču darbs pie sistēmas attīstības turpinās. FKTK apstiprinātā rokasgrāmata riskos balstītās pieejas stiprināšanai ir solis pretim elastīgākai, efektīvākai un samērīgākai sadarbībai, kā starp banku un tās klientiem, tā arī – uzraugu un banku. Savstarpēji ieguldītajam darbam ir potenciāls rezultēties naudas atmazgāšanas novēršanas procedūru vienkāršošanā un administratīvā sloga mazināšanā klientiem, palīdzot rast katra klienta riska līmenim atbilstošu pieeju, kā arī iespēju bankām regulāri nostiprināt un pilnveidot izpratni par riskos balstītās pieejas būtību un ievērošanu praksē.”

Veiksmīgi uzsāktais dialogs ieteikumu izstrādē turpināsies, rokasgrāmatu pastāvīgi aktualizējot un papildinot. Šis ir veids gan, kā FKTK var sniegt nozarei visaptverošu atgriezenisko saiti par pārbaudēs gūtajiem secinājumiem, gan arī iespēja FKTK un finanšu iestādēm regulāri veidot dialogu par riskos balstītās pieejas īstenošanu praksē. Tādējādi resursi tiktu veltīti galvenā mērķa sasniegšanai – kopīgai cīņai pret pakalpojumu izmantošanu NILLTPF.

Ieteikumi pieejami FKTK mājaslapā un ir paredzēti finanšu sektora iestāžu darbiniekiem, kuri strādā ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpēti un NILLTPF novēršanas jautājumiem.

Infografika par jomām, kuras skaidrotas ieteikumos: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2020/07/AML-infographic.pdf.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm